Dilluns, 21 de setembre de 2020 - Edició 788
La República

Un Zapatero més jove visita Puigdemont per parlar de tot menys d’allò que genera consens entre el 80% de catalans

El dià­leg està molt bé i és molt impor­tant. Que ahir Sánchez vin­gués a Barcelona a reunir-​se amb el Pres­i­dent Puigde­mont és d’agrair. Ara, també cal que siguem clars. Dialogar […]

Èric Bertran
Èric Bertran 16/03/2016
El dià­leg està molt bé i és molt impor­tant. Que ahir Sánchez vin­gués a Barcelona a reunir-​se amb el Pres­i­dent Puigde­mont és d’agrair. Ara, també cal que siguem clars. Dialogar per dialogar no serveix de res. Ell va quedar bé, va inten­tar entomar un cert lid­er­atge a Espanya al mateix temps que fer­mesa igual com el Pres­i­dent va ser edu­cat i li va dir el que li havia de dir.
 
És una visita estric­ta­ment en clau espany­ola, on Sánchez va pre­sumir de tenir una pro­posta per Catalunya que tam­poc no va especi­ficar. Estava dis­posat a par­lar de tot menys d’allò que gen­era con­sens entre un 80% de cata­lans, fer el refer­èn­dum. O respec­tar sim­ple­ment la vol­un­tat que els cata­lans van expres­sar a les urnes el 27 de setem­bre. Exer­cir la independència.
 
Sánchez va pre­sumir de “talante” i de tenir una pro­posta per Catalunya com ho va fer en el seu dia Zap­a­tero però encara amb menys gosa­dia. Si el Par­tit Social­ista té una pro­posta per Catalunya el que havia de fer és primer recolzar l’Estatut i mil­lores de finança­ment a que es van com­pro­me­tre i després i només després de cumplir els com­pro­misos ante­ri­ors explicar la nova pro­posta abans de les elec­cions, cata­lanes i espany­oles perquè els ciu­tadans decideixin. De moment els ciu­tadans han votat que no es creuen la seva pro­posta. Així que a respec­tar el resul­tat. Els cata­lans ja hem decidit.
 
Bon dia a tothom!
 
www​.ericber​tran​.cat

Relacionats