Dimecres, 12 d'agost de 2020 - Edició 748
La República

Si no hi ha llista unitària independentista pel #26J, caldrà explicar el per què

El gran fracàs espanyol ja és una real­i­tat. Sense Catalunya Espanya és ingovern­able. Sense els vots de l’independentisme un canvi a Espanya no ha estat pos­si­ble. Sense accep­tar un refer­èn­dum […]

Èric Bertran
Èric Bertran 27/04/2016
El gran fracàs espanyol ja és una real­i­tat. Sense Catalunya Espanya és ingovern­able. Sense els vots de l’independentisme un canvi a Espanya no ha estat pos­si­ble. Sense accep­tar un refer­èn­dum d’independència a Catalunya la gov­ern­abil­i­tat ha estat impos­si­ble. Prob­a­ble­ment aque­sta era una de les raons amb més pes per anar a votar a les elec­cions del 20 de desembre.
 
Els qua­tre grans par­tits espany­ols han preferit veure com Espanya s’enfonsa abans que posar urnes a Catalunya. I pref­er­eixen anar a noves elec­cions i estar com a mínim un any sense Gov­ern abans que deixar votar als catalans.
 
És en aquest panorama que els inde­pen­den­tistes hem de posar ara sí el comp­ta­dor enrere cap a les noves elec­cions i hem de començar a deba­tre sobre quines són les condi­cions òpti­mes per tenir el màxim pes, força i rep­re­sentació al proper Con­grés. Volem tenir més dipu­tats? Doncs anem junts. Volem ser la primera força política? Doncs fem una llista unitària. Volem que el món vegi que men­tre Espanya és ingovern­able, s’enfonsa i no té pro­jecte nos­altres con­tin­uem ferms i decid­its per la inde­pendèn­cia? Doncs som-​hi tots a una.
 
Encara és pos­si­ble, la gent ho vol, els cata­lans ho mereixem. I avui és un bon dia perquè els par­tits polítics ini­ciïn el debat. Avui, abans que algú que no sap sumar vots i dipu­tats intenti tan­car aquest debat en fals abans que acabem la set­mana. I és que si a aque­stes elec­cions tor­nen a guan­yar a Catalunya els qui volen que Madrid sigui la nos­tra cap­i­tal hau­rem d’explicar que això no estava escrit que havia de ser així, que els inde­pen­den­tistes hau­ríem pogut guan­yar i que si no ho hem fet és perquè alguns van decidir pri­or­itzar el par­tit al país. Tenim temps!
 
Bon dia a tothom!
 
www​.ericber​tran​.cat

Relacionats