Divendres, 7 d'agost de 2020 - Edició 743
La República

Sap la CUP que si tensa més la corda, al final es trencarà?

Alerta a aquest tuit del cap de set­mana! “La CUP demostrant perquè la gent sense prin­cipis ni val­ors ni aguan­ten la mirada ni respecten els pactes. #xusma“.   El va […]

Èric Bertran
Èric Bertran 24/05/2016
Alerta a aquest tuit del cap de set­mana! “La CUP demostrant perquè la gent sense prin­cipis ni val­ors ni aguan­ten la mirada ni respecten els pactes. #xusma“.
 
El va escriure el mem­bre del Sec­re­tariat Nacional de l’Assemblea Nacional Cata­lana Francesc Abad. Escol­lit just la set­mana ante­rior. Cal a dir que ja ha pre­sen­tat la renun­cia i ha estat accep­tada pel pres­i­dent Jordi Sánchez, que demà a les 9h ens acom­pa­n­yarà a l’estudi a l’espai de l’entrevista.
 
Més enllà de si va ser afor­tu­nat o no el hash­tag #xusma i de si havia de dim­i­tir o no, més enllà de la polèmica i de la car­nassa política que se’n vul­gui fer aque­sta situació no és anecdòtica. Aquest tuit és un exem­ple de la frag­mentació política de l’independentisme que en bona part està gen­er­ant la CUP des de la mateixa nit de les elec­cions del 27S. Som molts els qui estem decep­cionats, cabre­jats i pre­ocu­pats perquè la CUP no com­pleix els acords, no pri­or­itza la inde­pendèn­cia i sem­pre tensa una mica més la corda posant en per­ill el full de ruta acordat.
 
I no, això no va de veure qui és més inde­pen­den­tista, sinó de que tots ple­gats poguem deixar de ser inde­pen­den­tistes d’una vegada!
 
I sobre Francesc Abad que dir? Doncs que és un patri­ota que ha fet gran feina pel país, sense anar més lluny és un dels respon­s­ables que aquest diu­menge al final de Copa pogués­sim lluir este­lades perquè si arriba a ser per d’altres estaríem one­jant ban­deres esco­ce­ses o deba­tent sobre si els Ajun­ta­ments han de reco­ma­nar l’ús de copes de sag­nat men­strual enl­loc de com­p­re­ses. Així que ànims Francesc, a con­tin­uar fent molt bona feina.
 
I nos­altres comencem el debat de la República!
 
www​.ericber​tran​.cat

Relacionats