Divendres, 7 d'agost de 2020 - Edició 743
La República

Rajoy va deixant passar el temps tot esperant que els independentistes ens dividim

Diuen que qui dia passa any empeny. I Mar­i­ano Rajoy es pren la dita al peu de la lletra. Si hi ha noves elec­cions a Espanya, cosa que ja sem­bla […]

Èric Bertran
Èric Bertran 25/04/2016
Diuen que qui dia passa any empeny. I Mar­i­ano Rajoy es pren la dita al peu de la lletra. Si hi ha noves elec­cions a Espanya, cosa que ja sem­bla inevitable, el nou Gov­ern no es for­maria, prob­a­ble­ment, fins a la tar­dor. Més ho menys un any després que Rajoy con­vo­qués els pas­sats comi­cis fal­lits. Haurà estat un any més com a Pres­i­dent i haurà tingut un any més perquè flo­r­eixin els brots verds en l’economia i atur espanyol.
 
Molta gent es pre­gunta per què Rajoy mai no reac­ciona i sem­pre deixa que passi el temps. Doncs perquè en gen­eral li va prou bé deixar que el temps arregli les coses sense que ell s’embruti les mans. I en aquest cas con­cret té forces pos­si­bil­i­tats que si es con­vo­quen noves elec­cions el seu par­tit polític sigui el que en surti més reforçat. Rajoy podria tornar a ser ele­git pres­i­dent grà­cies pre­cisa­ment a no fer res.
 
No en tots els temes és igual però en gen­eral li fun­ciona la estratè­gia. Pel que fa a Catalunya i el procés sobi­ranista la carta del temps també li va prou bé. De fet els dar­rers grans entre­bancs que hem tingut han estat per culpa nos­tra. I els prin­ci­pals entre­bancs que s’entreveuen pel futur més imme­diat també sor­gi­ran d’independentistes, de neures per­son­als i de manca de sen­tit d’Estat.
 
Els inde­pen­den­tistes hem d’estar a punt pel que pugui venir, però també i sobre­tot, pel que no pugui venir. Hem d’estar a punt per resi­s­tir els atacs però també per ges­tionar l’espera, l’angoixa i la indifer­èn­cia. I només en l’equilibri dels tem­pos arrib­arem a bon port.
 
Bon dia a tothom!
 
www​.ericber​tran​.cat

Relacionats