Dimecres, 12 d'agost de 2020 - Edició 748
La República

Rajoy pot dir ‘no’ les vegades que vulgui que nosaltres ens independitzarem igualment

El no d’ahir de Mar­i­ano Rajoy al Pres­i­dent Puigde­mont no és un no a ell, ni als cata­lans. Va ser un no a la pròpia a Espanya i espany­ols, va […]

Èric Bertran
Èric Bertran 21/04/2016
El no d’ahir de Mar­i­ano Rajoy al Pres­i­dent Puigde­mont no és un no a ell, ni als cata­lans. Va ser un no a la pròpia a Espanya i espany­ols, va ser un no a que l’Estat avanci, a que faci una autèn­tica tran­si­ció cap a la democrà­cia. No va ser un no als cata­lans perquè nos­altres al capde­vall ens inde­pen­ditzarem igual­ment. Rajoy ahir va ser for­mal­ment infor­mat d’això. En cap cas el Pres­i­dent Puigde­mont li va dem­a­nar permís.
 
El no de Mar­i­ano Rajoy d’ahir va ser un no a una comu­ni­tat inter­na­cional que cada veg­ada dem­ana més gestos i més fets cap al dià­leg i cap al dret dels cata­lans a ser amos del seu propi destí. Rajoy es va veure obligat i forçat a fer la trobada i va per­dre. Com va per­dre Pedro Sánchez, Pablo Igle­sias i Albert Rivera quan es van reunir amb el nos­tre Pres­i­dent. Per­den perquè la política no es fa amb gestos ni amb fotos. La política es fa pre­nent deci­sions. I cap d’ells no té una pro­posta atrac­tiva pel cata­lans. Cap d’ells no té cap solu­ció per Catalunya.
 
De fet, tam­poc no tenen pro­postes ni fets polítics envers els espany­ols. Per això porten tants mesos inca­paços de for­mar Gov­ern. Per això s’estan a punt de con­vo­car unes noves elec­cions on en el mil­lor dels casos el panorama polític quedarà més o menys igual: ingovern­able. L’Estat espanyol ha per­dut perquè no té pro­jecte, ni pels cata­lans ni pels espany­ols. Està obso­let, anclat en el pas­sat. Nos­altres ja fa temps que tenim un pro­jecte de futur engrescador i il.lusionant. Amb el qual, s’hi pot estar més o menys d’acord, però el tenim. I això tothom ho veu, tothom ho sap. Aquí, a Espanya, a Europa i a la resta del món.
 
Bon dia a tothom!
 
www​.ericber​tran​.cat

Relacionats