Divendres, 7 d'agost de 2020 - Edició 743
La República

Què estem disposats a fer, a perdre i a renunciar per guanyar la independència?

Estem en aquell moment abans de la batalla final on molta gent es pre­gunta si el procés està per­dent força. És la mateixa història de cada any. Després del Nadal […]

Èric Bertran
Èric Bertran 20/04/2016
Estem en aquell moment abans de la batalla final on molta gent es pre­gunta si el procés està per­dent força. És la mateixa història de cada any. Després del Nadal i fins a l’estiu sem­pre ens pre­gun­tem el mateix. Som així. Impa­cients. D’aquí unes set­manes començarem a patir per la diada i per si és bo o no el ritme d’inscripcions. Ho volem tot ràpid i de cop. Però de veg­ades cal recor­dar que a la cançó amb la mil­lor lletra del món són tan impor­tants les paraules com els silen­cis. Sempre.
 
Estem en la calma tensa pròpia dels min­uts abans d’una gran tem­pesta. Els ocells ja han anat a lloc segur fa estona. Ahir el Pres­i­dent Puigde­mont ho deia: és tan impor­tant cridar com endreçar. Posar les coses a lloc, aga­far forces, tenir-​ho tot a punt, o com a mínim el més a punt pos­si­ble. El que hem d’estar ara és preparant-​ho tot pel gran assalt. Per aquell moment on no tin­drem temps de parar, ni de pen­sar, ni tan sols de mirar enrere.
 
El per­ill més gran que tenim ara és relaxar-​nos i creure que ja hem guanyat. Pen­sar que ja som majo­ria perquè no, encara no som majo­ria. Els fets es pre­cip­i­taran i nos­altres cal que estiguem a punt per sor­tir al car­rer i no només a manifestar-​nos per veure quants som, sinó que també hau­rem de sor­tir cada dia al car­rer a fer front a les cam­pa­nyes de la por i d’intoxicació dels grans mit­jans de comu­ni­cació espanyol. Hau­rem de sor­tir al car­rer a con­vèncer i a sumar vot a vot perquè al refer­èn­dum con­sti­tu­cional siguem majoria.
 
Ahir La Directa pub­li­cava un vídeo on es veu com tre­balla l’Estat disc­re­ta­ment. Com com­pra vol­un­tats i infil­trar per­sones en movi­ments socials pagant sous i aju­dant en proces­sos judi­cials. Ells no des­cansen. Nos­altres tam­poc. Sem­bla que tot va molt lent però qual­sevol dia tin­drem aprovades les tres lleis de descon­nexió. Començaran les inhab­il­ita­cions, començaran les deten­cions. Serà tot molt com­pli­cat i allò més rell­e­vant que podem fer ara és preguntar-​nos allò que ja hem pre­gun­tat als nos­tres polítics i aque­sts han assumit. Què estem dis­posats a fer, a per­dre i a renun­ciar per guan­yar la llibertat?
 
Bon dia a tothom!
 
www​.ericber​tran​.cat

Relacionats