Dimecres, 12 d'agost de 2020 - Edició 748
La República

‘Per què el RUI, ara?? … No, jo no entenc l’ANC, ja fa molt de temps que no l’entenc’

Des de la set­mana pas­sada que es parla molt de fer un Refer­èn­dum Uni­lat­eral d’Independència i de fer-​lo una veg­ada s’hagi demostrat que després de les elec­cions espany­oles només pos­si­ble […]

Èric Bertran
Èric Bertran 14/06/2016
Des de la set­mana pas­sada que es parla molt de fer un Refer­èn­dum Uni­lat­eral d’Independència i de fer-​lo una veg­ada s’hagi demostrat que després de les elec­cions espany­oles només pos­si­ble un refer­èn­dum pactat a l’Estat. Jo no hi estic ni a favor ni en con­tra, però no entenc per què surt ara la pro­posta a mitja cam­pa­nya elec­toral i, sobre­tot, no entenc per què s’obre el debat públi­ca­ment com si els ciu­tadans i socis de l’Assemblea fós­sim ara experts en dret con­sti­tu­cional, política inter­na­cional i proces­sos d’independència.
 
Ja fa molt temps que no entenc a l’Assemblea Nacional Cata­lana i la pro­posta que de man­era uni­lat­eral va fer aquest cap de set­mana obrint la pos­si­bil­i­tat a aquest refer­èn­dum em sem­bla mare­jar la perdiu, a més d’un seguidisme lam­en­ta­ble a l’unionisme d’Ada Colau i la seva estratè­gia de refer­èn­dum falsa. No teníem tots ple­gats pactat un full de ruta? De què serveixen els pactes si després cadascú van fer noves pro­postes de cara a la gale­ria per jugar a veure qui és més rad­i­cal? Per què l’Assemblea calla amb els pres­su­pos­tos i ara abona la tesi de can­viar el full de ruta? Està dem­anant el vot per En Comú Podem? La del refer­èn­dum no era una pan­talla pas­sada? No ho vam inten­tar ja o ara cal que el ritme ens el mar­qui Podemos?
 
I és que quina difer­èn­cia hi ha entre aque­sta pro­posta de refer­èn­dum i el 9N? Podem fer un refer­èn­dum vin­cu­lant men­tre siguem autono­mia? I si en cas de fer-​lo només anem a votar els del sí té algun tipus de validesa? No era més lògic abans aprovar les lleis de desconexió, crear una nova legal­i­tat cata­lana que sub­stitueixi l’actual, declarar la inde­pendèn­cia i fer elec­cions con­stituents per val­i­dar o rat­i­ficar aque­sta inde­pendèn­cia donant ja un pes específic als par­tits polítics per poder redac­tar la Con­sti­tu­ció Catalana?
 
No, jo no entenc l’ANC, ja fa molt de temps que no l’entenc. Tam­poc que els actes de la diada es descen­tral­itzin, tam­poc que les ciu­tats escol­lides siguin Barcelona, Tar­rag­ona, Lleida, Berga i Salt. No entenc l’ANC fa molt de temps i cada veg­ada menys gent del meu entorn la entén. A veure si al final als actes de l’ANC d’aquesta diada hi arrib­aran la mei­tat d’independentistes que l’any passat.
 
www​.ericber​tran​.cat

Relacionats