Dimecres, 12 d'agost de 2020 - Edició 748
La República

I per què la CUP no condemna la violència i Colau no actua?

Només començar els aldarulls al barri de Grà­cia diver­sos diri­gents polítics es van afan­yar a dem­a­nar la com­pareix­ença del direc­tor gen­eral de la Poli­cia Albert Batlle al Par­la­ment de Catalunya. […]

Èric Bertran
Èric Bertran 26/05/2016
Només començar els aldarulls al barri de Grà­cia diver­sos diri­gents polítics es van afan­yar a dem­a­nar la com­pareix­ença del direc­tor gen­eral de la Poli­cia Albert Batlle al Par­la­ment de Catalunya. De fet, van arribar a can­viar l’ordre del dia d’una Comis­sió de segure­tat perquè pogués explicar els fets i l’actuació policial.
 
Res a dir. Em sem­bla raon­able i més que lògic, però no només ell hau­ria d’explicar-se davant un fet com aquest. Crec que els grups par­la­men­taris i munic­i­pals també hau­rien de dem­a­nar que com­pareguin i donin expli­ca­cions diver­sos mem­bres de la CUP o la mateixa alcaldessa de Barcelona Ada Colau.
 
I que expliquin i que expliquin molt bé perquè estan pro­movent aque­sts aldarulls, per què feliciten als agres­sors o per què els van pro­moure en el pas­sat. En política pots defen­sar qual­sevol idea menys la vio­lèn­cia, qual­sevol idea menys amb vio­lèn­cia. I util­itzar un altar públic i de rep­re­sentació per posar ben­z­ina al foc o felic­i­tar als qui llan­cen pedres als nos­tres agents de segure­tat hau­ria d’estar cas­ti­gat. Al cap­davall això és enaltir vio­lèn­cia con­tra la democràcia.
 
www​.ericber​tran​.cat

Relacionats