Dimecres, 12 d'agost de 2020 - Edició 748
La República

Hi ha qui s’aprofita de la societat civil per agafar poder a la política

Aquest cap de set­mana hi ha hagut elec­cions al Sec­re­tariat Nacional de l’Assemblea Nacional Cata­lana. Per 30 vots Liz Cas­tro ha estat la més votada, per tant és legí­tim que […]

Èric Bertran
Èric Bertran 18/05/2016
Aquest cap de set­mana hi ha hagut elec­cions al Sec­re­tariat Nacional de l’Assemblea Nacional Cata­lana. Per 30 vots Liz Cas­tro ha estat la més votada, per tant és legí­tim que vul­gui aspi­rar a la presidèn­cia de l’entitat, però ho trobo lleig. Molt lleig. Per què? Doncs perquè el ter­ri­tori li ha girat l’esquena. Si comptem els vots de la gent que va votar pres­en­cial­ment als difer­ents punts de votació ter­ri­to­r­ial Jordi Sánchez guanya de car­rer per mig miler de vots.
 
Evi­dent­ment que el vot elec­trònic era legal, però al final és la mostra més sig­ni­fica­tiva de la “tupinada” que han estat aque­stes elec­cions on no es podien fer llistes ni grups tan­cats de can­di­dats, i se’n van fer. Pre­var­i­cant. Fins i tot dipu­tats al Par­la­ment vin­cu­lats a les esquer­res les van fer cir­cu­lar. I han estat efec­tius. Molt efec­tius. Van acon­seguir que uns quants cen­te­nars de mil­i­tants de par­tit des del sofà de casa con­notéssin el resul­tat de les eleccions.
 
Quina sor­presa s’haurien empor­tat els socis de base que cada diss­abte munten paradetes sense esperar a que Esquerra Repub­li­cana els ofer­eixi un càr­rec insi­tu­cional, si haguéssin sabut que abans d’anar a votar diver­sos mil­i­tants de par­tit ja havien donat uns quants cen­te­nars de vots més als can­di­dats par­tidistes. Quina llàs­tima, tant Cas­tro, com Baños, com Torra, tres dels prin­ci­pals sig­nants del man­i­fest per fer per­dre la trans­ver­sal­i­tat a l’ANC, tenien abans d’obrir les seus elec­torals cen­te­nars de vots més que Sánchez, que va arrasar al ter­ri­tori. I amb la resta de mem­bres del man­i­fest també es veu clara­ment aque­sta diferència…
 
Aquest intru­sisme de deter­mi­nades esquer­res a la soci­etat civil sem­pre ha fet molt mal. Aque­sta vol­un­tat de con­tro­lar i voler diri­gir els movi­ments socials en favor seu és ter­ri­ble. Anys enrere aquest mateix tipus de “jugades” es van car­regar la Plataforma pel Dret a Decidir. Estiguem alerta, que ara van a per l’Assemblea Nacional Catalana.
 
www​.ericber​tran​.cat

Relacionats