Divendres, 7 d'agost de 2020 - Edició 743
La República

‘Hem de fugir d’un Estat que presumeix d’haver-se carregat el sistema sanitari català’

És molt greu que hi hagi grava­cions d’una con­versa pri­vada al despatx del min­is­teri de l’Interior. És molt greu que el min­istre de l’Interior con­spiri no només con­tra l’independentisme, sinó […]

Èric Bertran
Èric Bertran 23/06/2016
És molt greu que hi hagi grava­cions d’una con­versa pri­vada al despatx del min­is­teri de l’Interior. És molt greu que el min­istre de l’Interior con­spiri no només con­tra l’independentisme, sinó con­tra la democrà­cia. És molt greu que el direc­tor de la Ofic­ina antifrau sigui cor­rupte així com alguns fis­cals. És molt greu que hi hagi una con­spir­ació pública del més alt niv­ell polític, judi­cial i mediàtic i que ningú no dimiteixi. Però el més imp­re­sentable de tot és que el direc­tor de l’Oficina antifrau, Daniel De Alfonso, i el min­istre, pre­sumeixin en una con­versa pri­vada d’haver-se car­regat el sis­tema san­i­tari català.
 
Cal ser molt mis­er­able per posar en risc la vida de les per­sones per vetar unes idees polí­tiques i que encara es pre­sentin com a víc­times, i és insul­tant que just el min­istre Fer­nan­dez Díaz faci la roda de premsa per desmentir-​ho a l’hospital de Vilade­cans amb una pan­carta en defensa de la san­i­tat pública. Però sabeu què és encara més greu? Que ningú no hagi dim­i­tit encara, que cap dels ton­tos útils d’aquesta con­spir­ació que van aprof­i­tar aque­stes manip­u­la­cions medià­tiques per esgar­ra­par vots no demani perdó. I encara una altra cosa. És molt greu que aquest diu­menge el Par­tit Pop­u­lar torni a guan­yar les elec­cions a niv­ell espanyol.
 
És per això i per moltes altres raons que aquest diu­menge a les elec­cions hem de blindar el bloc inde­pen­den­tista per poder cul­mi­nar el procés quan abans i marxar d’aquest Estat que no ha can­viat, que no can­via i que no vol can­viar. Per més vin­cles sen­ti­men­tals que poguem tenir amb altres pobles d’Espanya, hem de fugir d’un Estat que pre­sumeix d’haver-se car­regat el nos­tre sis­tema san­i­tari. El dels nos­tres pares, el dels nos­tres fills. Diu­menge no et quedis a casa i vés a votar. Bona revetlla de Sant Joan!
 
www​.ericber​tran​.cat

Relacionats