Dimecres, 12 d'agost de 2020 - Edició 748
La República

Els independentistes hem de votar massivament el 26 de juny!

Comença una nova cam­pa­nya elec­toral i l’hem de viure amb molta il.lusió perquè prob­a­ble­ment aque­sta serà la dar­rera cam­pa­nya elec­toral espany­ola en la que els cata­lans serem cri­dats a les […]

Èric Bertran
Èric Bertran 10/06/2016
Comença una nova cam­pa­nya elec­toral i l’hem de viure amb molta il.lusió perquè prob­a­ble­ment aque­sta serà la dar­rera cam­pa­nya elec­toral espany­ola en la que els cata­lans serem cri­dats a les urnes. Ja sabem que guan­yarà el PP, ja sabem que una veg­ada coneguem el resul­tat no serà pos­si­ble cap canvi a l’Estat. No l’esperem, i no ens ha de saber greu, si la majo­ria d’espanyols volen con­tin­uar igual ho hem de respec­tar. Nos­altres sim­ple­ment hem d’aspirar a tenir veu, a inten­tar posar-​lis la gov­ern­abil­i­tat un punt més difí­cil sem­pre i quan ells ens vul­guin com­plicar al màxim l’exercici del nos­tre dret legitím a l’autodeterminació.
 
A Madrid hi hem d’anar a ges­tionar el dia a dia, perquè encara s’hi pre­nen deci­sions que ens afecten, hi hem d’anar per util­itzar el faris­tol com a altaveu inter­na­cional alhora de dir que marxem i que marxem uni­lat­eral­ment. A Madrid hi hem d’anar per no regalar la nos­tra imatge a aque­lls que ens volen mal, els inde­pen­den­tistes hi hem d’anar i treure un bon resul­tat. Encara que ens fagi man­dra, encara que sigui Sant Joan, encara que ja estiguem men­tal­ment desconnectats.
 
El 26 de juny el nos­tre vot és impor­tant. No el deixem passar!
 
www​.ericber​tran​.cat

Relacionats