Divendres, 7 d'agost de 2020 - Edició 743
La República

El regidor de la CUP Josep Garganté ja té el cop de porra que buscava. Suport als Mossos!

És dil­luns i hem de començar la set­mana felic­i­tant al regi­dor de la CUP a l’Ajuntament de Barcelona Josep Gar­ganté perquè final­ment ahir es va empor­tar un cop de porra […]

Èric Bertran
Èric Bertran 30/05/2016
És dil­luns i hem de començar la set­mana felic­i­tant al regi­dor de la CUP a l’Ajuntament de Barcelona Josep Gar­ganté perquè final­ment ahir es va empor­tar un cop de porra per part dels Mossos d’Esquadra. Després d’una set­mana provo­cant i inci­tant aldarulls a Grà­cia per fi s’ha pogut fer la foto amb un morat al cul. Va ser bus­cat, men­tre la poli­cia inten­tava dis­per­sar uns man­i­fes­tants que els dis­par­aven amb pis­toles d’aigua. Van avisar una i altra veg­ada i ell es va quedar allà expres­sa­ment inten­tant tren­car el cordó poli­cial perquè és regi­dor. Si que se li han pujat ràpid els fums al cap a la nova política.
 
Cal recor­dar que els Mossos fan la seva feina i no cobren perquè una colla de mar­recs es passin un diu­menge al matí llançant-​los aigua després d’haver-lis tirat pedres totes les nits prèvies. És insul­tant i jo vull agrair als Mossos d’Esquadra la feina que fan també i espe­cial­ment aque­sts dies.
 
Ahir hi va haver també una altra man­i­festació a Barcelona on 60.000 per­sones van protes­tar con­tra les retal­lades socials del Tri­bunal Con­sti­tu­cional. No hi va haver cap inci­dent. Ni un. I això que hi havia molta diver­si­tat ide­ològ­ica. Així es fan les coses. Bon dia a tothom!
 
www​.ericber​tran​.cat

Relacionats