Dimarts, 21 de març de 2023 - Edició 1699
La República

El ‘kiki del Liceu’ no va ser culpa de Colau

La set­mana pas­sada el tema de les tertúlies van ser les com­p­re­ses i les copes de rec­ol­lit de sag­nat men­strual. O més que això, el fet de si la política […]

Èric Bertran 26/04/2016
La set­mana pas­sada el tema de les tertúlies van ser les com­p­re­ses i les copes de rec­ol­lit de sag­nat men­strual. O més que això, el fet de si la política ha d’intervenir amb el que esculli lli­ure­ment cada dona com pro­posava la CUP en un ple munic­i­pal. I ja ho vaig dir, jo estic en con­tra d’aquest inter­ven­cionisme de la política i l’administració en la vida pri­vada de les persones.
 
Aque­sta set­mana, com sem­bla que no passen coses més impor­tants al nos­tre país ens toca supor­tar els dis­cur­sos moral­istes d’escandalitzats que han vist un vídeo on una par­ella de joves feia sexe, o l’amor ja que no sabem si hi havia sen­ti­ment o no, en una andana del metro de Barcelona.
 
La polèmica està servida i fins el cap de set­mana no es par­larà d’una altra cosa. Que si estem per­dent els val­ors, que si Barcelona fa fàs­tic, que si és culpa d’Ada Colau. Doncs jo sóc molt crític amb l’alcaldessa de Barcelona i hi ha mil raons per ser-​ne crític. Però no, que uns joves s’estiméssim en una andana del metro no és culpa d’Ada Colau. A menys que aque­sts joves con­sumés­sim pen­sant en ella, cosa que la con­ver­tiria amb el det­o­nant, però tam­poc en cul­pa­ble. Però vaja, no crec que fos el cas. De tota man­era quan els iden­ti­fiquin que els hi pre­guntin i ens ho expliquin, així en podrem fer edi­to­ri­als pican­tones, però de moment no crec que aquest sigui un argu­ment polític vàlid per a criticar a l’adversari. De fet, crí­tiques de tan poc fons com aque­sta banal­itzen les autèn­tiques cri­tiques que se li poden fer. Al final sem­bla que ho cri­tiquem tot per criticar i encara la farem màrtir.
 
El que va pas­sar aquest cap de set­mana a l’andana del metro del Liceu va ser el que es coneix de tota la vida com un “calen­tón”. Que el lloc era més o menys ade­quat? La seva esquena els dirà. Però d’un fet pun­tual i aïl­lat no cal fer-​ne escarni. Hi ha coses més impor­tants a deba­tre. També al metro. A mi, per exem­ple, em molesta més que hi hagi gent que robi, o cridi, o que doni empentes, o que llegeixi les con­verses de whats app del qui seu al costat, o que no cedeixi el seient a per­sones grans, o que faci pudor a suat. Posats a dir coses que em molesten al metro, un dia un senyor em va trepit­jar i no es va dis­cul­par. I no, no en vaig fer escarni públic, ni vaig mobil­itzar les forces de segure­tat del país perquè iden­ti­fiquessin el cul­pa­ble mirant les càmeres de seguretat…
 
El que vull dir és que menys pell fina tots ple­gats i ale­gria que la vida és molt curta. Vivim i deixem viure sense fer mal al del costat. Moral­istes i pecadors de Catalunya, cata­lans tots. Bon dia a tothom!
 
www​.ericber​tran​.cat