Divendres, 7 d'agost de 2020 - Edició 743
La República

El cas català interessa al món, també als Estats Units on no veuen il·legítima una DUI

Que el Finan­cial Times assenyali Catalunya com la zona més impor­tant per a fer inver­sions del sud d’Europa és per alegrar-​nos. Que en els dar­rers dies diverses multi­na­cionals hagin optat […]

Èric Bertran
Èric Bertran 17/03/2016
Que el Finan­cial Times assenyali Catalunya com la zona més impor­tant per a fer inver­sions del sud d’Europa és per alegrar-​nos. Que en els dar­rers dies diverses multi­na­cionals hagin optat per posar seu a Barcelona i el seu entorn és una bona notí­cia. Que el Con­grés dels Estats Units debatin sobre la inde­pendèn­cia de Catalunya i no vegin il.legitima una Declaració Uni­lat­eral d’Independència ens hau­ria de fer trem­par. I que pel Palau de la Gen­er­al­i­tat i pel Par­la­ment set­manal­ment hi passin ambaix­adors i còn­suls com a mínim ens hau­ria de fer pen­sar que alguna cosa estem fent no bé, sinó que molt bé.
 
I potser és en aquest con­text que s’entenen les ganes i presses del Con­grés de dipu­tats espanyol a aprovar mocions reivin­di­cant la uni­tat d’Espanya. Perquè està posada en dubte no només inter­na­ment, també exter­na­ment. Si no, no caldria que reivindiquessin.
 
L’afer català ens deien que era un tema intern espanyol. Doncs bé, és el tema intern espanyol més inter­na­cional de l’Estat. Ens deien que el procés feia fugir emp­re­ses. Doncs bé, potser se’n va alguna empresa pepera però n’estan arrib­ant moltes i algunes de molt importants.
 
El que tenim entre les mans és difí­cil. Ho sabem. Molt difí­cil i ho estem fent bé. De tant en tant també cal que deixem de ser tan crítics i ens reivin­diquem. Ho aconseguirem!
 
Bon dijous a tothom!
 
www​.ericber​tran​.cat

Relacionats