Dijous, 24 de juny de 2021 - Edició 1064
La República

El 26 de juny guanyarà la independència o la tercera via? Volem llista unitària!

L’esperit de la Sol­i­dar­i­tat Cata­lana de l’any 1906 es pot repe­tir aquest any 2016. Sal­vant les dis­tàn­cies, òbvi­a­ment. També el con­text històric. Però coin­cidint que en un moment excep­cional tot […]

Èric Bertran
Èric Bertran 15/04/2016
L’esperit de la Sol­i­dar­i­tat Cata­lana de l’any 1906 es pot repe­tir aquest any 2016. Sal­vant les dis­tàn­cies, òbvi­a­ment. També el con­text històric. Però coin­cidint que en un moment excep­cional tot el cata­lanisme pot pren­dre una decisió també excep­cional per fer front a la bru­tal ofen­siva de l’Estat con­tra el nos­tre país, con­tra la seva gent.
 
Potser ara no hi ha els fets del cu-​cut però hi ha una decisió del Tri­bunal Con­sti­tu­cional d’Espanya d’obligar a la Gen­er­al­i­tat a que els cata­lans més vul­ner­a­bles passin fred i no tin­guin ni llum ni aigua potable a casa. No és prou greu això perquè ens con­vencem que estem en un moment únic que requereix una resposta forta i con­tun­dent? No ens n’hem ado­nat encara que per fer política, que per deba­tre i decidir mod­els socials i econòmics, primer neces­sitem la independència?
 
L’any 1991 només 3 dipu­tats van votar a favor de la inde­pendèn­cia de Catalunya. 25 anys després en tenim 72. I això no ho hem acon­se­guit pre­nent deci­sions par­tidistes. Això ho hem acon­se­guit obrint, seduint, con­ven­cent, eix­am­plant i sumant. Expli­cant a on volem anar i no pre­gun­tant on militem ni on hem mil­i­tat en el pas­sat. Hem acon­se­guit que l’objectiu de la inde­pendèn­cia sigui com­ple­ta­ment trans­ver­sal entre per­sones de difer­ents ide­olo­gies i orí­gens. L’independentisme és mas­siu perquè és trans­ver­sal i creïble perquè és mas­siu i victoriós.
 
Que l’independentisme guanyi elec­cions el fa creïble, el fa pos­si­ble i el situa al cen­tre del debat polític i social. Si hi ha noves elec­cions a Espanya el dia 26 de juny podem reben­tar l’Estat des de dins o podem tornar al 2004 a la peti­ció d’un refer­èn­dum impos­si­ble pactat amb l’Estat. No és qüestió de què suma més per l’independentisme –si llistes sep­a­rades o llista única-​. La qüestió és sim­ple­ment sobre si guanya l’independentisme o guanya la ter­cera via impos­si­ble. I si volem que guanyi la inde­pendèn­cia ens cal una llista unitària.
 
El 27 de setem­bre vam guan­yar. El 20 de desem­bre vam per­dre. Aque­stes són les úniques matemà­tiques que jo entenc. Res més a dir. Bon dia a tothom!
 
www​.ericber​tran​.cat