Diumenge, 9 d'agost de 2020 - Edició 745
La República

Deu noves ambaixades catalanes: que la CUP no veti allò que Espanya no ha aconseguit vetar

La Gen­er­al­i­tat de Catalunya mit­jançant el seu depar­ta­ment d’Exteriors vol obrir 10 noves del­e­ga­cions a l’exterior estratègiques per cap­tar inver­sions, aju­dar a la inter­na­cional­ització d’empreses cata­lanes, per trac­tar fluxes migra­toris, […]

Èric Bertran
Èric Bertran 07/06/2016
La Gen­er­al­i­tat de Catalunya mit­jançant el seu depar­ta­ment d’Exteriors vol obrir 10 noves del­e­ga­cions a l’exterior estratègiques per cap­tar inver­sions, aju­dar a la inter­na­cional­ització d’empreses cata­lanes, per trac­tar fluxes migra­toris, mil­lo­rar la pro­mo­ció turís­tica, difon­dre cul­tura cata­lana i… Per què no dir-​ho? Per explicar el procés d’independència al món i acon­seguir complicitats.
 
Així a les del­e­ga­cions ja exis­tents s’hi sumaran els prop­ers mesos la de Lis­boa, la Santa Seu, Cophenagen, Varsòvia, Zagreb, Gine­bra, Mèxic, Buenos Aires, Seül i Rabat. Quin orgull de Gov­ern que con­tinua apli­cant el pla pre­vist en l’anterior leg­is­latura i que fa que en mate­ria d’Exteriors ja comencem a tenir una xarxa impor­tant i, sobre­tot, d’Estat.
 
Si la CUP ho per­met aprovant els pres­su­pos­tos aque­stes del­e­ga­cions seran una real­i­tat en pocs mesos. Ni el Gov­ern d’Espanya, ni el Tri­bunal Con­sti­tu­cional podran evitar-​ho. Esperem que no veti la CUP allò que l’Estat espanyol no ha acon­se­guit vetar.
 
www​.ericber​tran​.cat

Relacionats