Divendres, 7 d'agost de 2020 - Edició 743
La República

Crida: ‘si hi ha eleccions espanyoles, volem una llista conjunta independentista’

Els inde­pen­den­tistes portem des del 21 de desem­bre dis­cutint, cel­e­brant o frustrant-​nos sobre qui va quedar per davant de qui a les elec­cions espany­oles quan la única vic­tòria aquell dia […]

Èric Bertran
Èric Bertran 13/04/2016
Els inde­pen­den­tistes portem des del 21 de desem­bre dis­cutint, cel­e­brant o frustrant-​nos sobre qui va quedar per davant de qui a les elec­cions espany­oles quan la única vic­tòria aquell dia va ser la d’un par­tit con­trari a la inde­pendèn­cia de Catalunya. Podem con­tin­uar dis­cutint sobre si la vic­tòria va ser amb més o menys avan­tatge o podem con­tin­uar inten­tant sumar vots d’aquí i d’allà, però la qüestió és que els inde­pen­den­tistes vam fer un ridícul a les dar­reres elec­cions espany­oles i en va sor­tir afeblit el procés d’independència per una sim­ple qüestió d’egos per­son­als. De qui? És igual. De quins par­tits? També és igual. Tot sem­bla indicar que tenim una seg­ona opor­tu­ni­tat de fer bé ara les coses si es con­firma l’avanç d’eleccions aprof­i­tant, a més a més, la major inesta­bil­i­tat política que ha tingut Espanya en molts anys.
 
Espanya no té Gov­ern ni se l’espera. Tam­poc no te pro­jecte. No són capaços de posar-​se d’acord ni per servir als ciu­tadans ni per fer front comú con­tra Catalunya. I pos­si­ble­ment això no can­viarà en cas de noves elec­cions. Espanya està sota mín­ims a Europa. No com­pleix el dèficit, no acull refu­giats, té un gran atur, poca inde­pendèn­cia judi­cial i peri­odís­tica, mal cap en les inver­sions… I nos­altres, els cata­lans, els inde­pen­den­tistes, estem dis­posats a tornar a anar a Madrid a per­dre? A humiliar-​nos a nos­altres mateixos?
 
Catalunya i el procés neces­siten un cop d’efecte. Una vic­tòria entre tants silen­cis. Els cata­lans ho mereixen, ho mereixem. En un moment en què gran part de l’independentisme ja ha descon­nec­tat d’Espanya no se’ns pot dem­a­nar que anem a fer poli­ti­que­ria i par­tidisme el diu­menge de Sant Joan. Els inde­pen­den­tistes hem d’anar a votar a les elec­cions espany­oles per donar la imatge al món de què el procés d’independència de Catalunya segueix més viu que mai, perquè el món vegi que men­tre a Espanya no hi ha pro­jecte a Catalunya n’hi ha un de més viu que mai. Els inde­pen­den­tistes hem d’anar a Madrid a reben­tar políti­ca­ment l’Estat.
 
Cal una gran llista de país, de per­sones de pres­tigi en l’àmbit polític, acadèmic i pro­fes­sional. Cal una llista que ens faci vence­dors indis­cutibles. Cal una injec­ció d’adrenalina i moral als cen­te­nars de mil­ers de per­sones que han donat la cara i ded­i­cat una part del seu temps a fer que aquest sigui un país lli­ure. En els prop­ers dies i en les prop­eres set­manes des d’aquest pro­grama en par­larem i molt d’això i en par­larem amb per­sones que hi tenen molt a dir, en par­larem amb alguns dels seus pro­tag­o­nistes. I és que des d’aquest pro­grama ens neguem a creure que obrir el debat per pro­moure una llista de país sigui una lluita per­duda abans de començar. Hi tenim molt a dir. Discutim-​ho. Som-​hi junts!
 
Bon dia a tothom!
 
www​.ericber​tran​.cat

Relacionats