Dimecres, 12 d'agost de 2020 - Edició 748
La República

Alguns, diputades de la CUP, volem la independència…

El Gov­ern de la Gen­er­al­i­tat ha pre­sen­tat uns pres­su­pos­tos amb més de 800 mil­ions extres a polí­tiques socials i per assen­tar les bases de la Catalunya Estat i tots els […]

Èric Bertran
Èric Bertran 01/06/2016
El Gov­ern de la Gen­er­al­i­tat ha pre­sen­tat uns pres­su­pos­tos amb més de 800 mil­ions extres a polí­tiques socials i per assen­tar les bases de la Catalunya Estat i tots els par­tits de la oposi­ció, tots, abso­lu­ta­ment tots, han anun­ciat que hi pre­sen­taran una esmena a la total­i­tat perquè no s’aprovin. Tots els par­tits inten­taran vetar uns pres­su­pos­tos que incor­poren un impor­tant pla de shock social i que ens han de deixar a les portes de la inde­pendèn­cia. I això que es pot enten­dre per part del PP que mai no ha desta­cat per la seva sen­si­bil­i­tat amb les per­sones més vul­ner­a­bles, costa més d’entendre per part dels par­tits d’esquerres. I això que es pot arribar a enten­dre per part d’alguns par­tits polítics d’esquerres ja que alhora de la ver­i­tat s’oposen a que la Gen­er­al­i­tat pugui aplicar un decret con­tra la pobresa energètica… Costa més d’entendre per part de la CUP que diu voler eradicar la pobresa i fer la independència.
 
Al final sem­blarà que tinc mania a la CUP però no és cert. Ara bé, sí que no els entenc i sí que començo a estar molt pre­ocu­pat per la rotun­di­tat amb la que han dit que no aprovaran els pres­su­pos­tos. Jo vull la inde­pendèn­cia d’aquest país perquè és la única man­era de poder donar resposta a les neces­si­tats socials i d’activació de l’economia que tenim els cata­lans. I si per acon­seguir la inde­pendèn­cia cal que aprovem els pres­su­pos­tos com diu el Gov­ern, a l’unison CDC i ERC –cosa més que destacable-​, debatim-​los, pro­posem mil­lores i aprovem-​los. Però aprovem-​los sense per­dre més el temps.
 
La CUP amb el seu xan­tatge par­la­men­tari no només ens fa per­dre un temps val­u­osís­sim com va fer després del 27 de setem­bre. També està aca­bant amb la pacièn­cia de molts cata­lans, també està a punt de fer-​nos per­dre el tren de la inde­pendèn­cia. Com sem­pre han fet els rev­olu­cionaris amb dietes pagades quan els cata­lans hem estat a prop de la inde­pendèn­cia o d’un avenç impor­tant, dit sigui de pas.
 
Com­pa­nys i no amics de la CUP: prou agredir als Mossos, prou agredir als veïns de grà­cia, prou agredir als propi­etaris de locals, pisos i fin­ques, prou oku­par cases de ter­cers quan teniu un dipu­tat amb 11 propi­etats, prou donar lliçons sobre que cal fer amb el deute quan teniu una diputada amb bons de deute públic de l’Estat. Prou de deslliurar-​vos dels vostres acords i com­pro­misos sig­nats. Prou de fer mal a Catalunya! Alguns volem la inde­pendèn­cia i la volem ja!
 
www​.ericber​tran​.cat

Relacionats