Dilluns, 27 de març de 2023 - Edició 1705
La República

El Parlament reprèn dilluns l’activitat obrint un nou període de sessions

Hi ha 35 iniciatives legislatives en tràmit

Agències 14/01/2022
Pla general de l'hemicicle del Parlament durant la votació de la moció de la CUP sobre immersió lingüística. Imatge del 15 de desembre de 2021

El Parlament reprèn dilluns la seva activitat iniciant el tercer període de sessions d’aquesta legislatura amb 35 iniciatives legislatives en tràmit, de les quals 3 són projectes de llei; 27, proposicions de llei de grups parlamentaris; i 5, fruit d’Iniciatives Legislatives Populars (ILP). Aquest nou període de sessions acabarà el 31 de juliol.

Dimarts es reuniran la Mesa i la Junta de Portaveus, que, entre altres qüestions, hauran d’acordar l’ordre del dia del pròxim Ple previst per al 25, 26 i 27 de gener. A partir de dilluns es reprendran també les reunions de comissions i ponències, que es faran en format telemàtic a causa de les mesures per prevenir contagis de la covid.

Els tres projectes de llei que hi ha actualment en tràmit a la cambra són: el Projecte de llei de la ciència de Catalunya, que va ser el primer presentat pel Govern, i que s’està tramitant en ponència i comissió després de superar el debat de totalitat al novembre; el Projecte de llei de creació del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya, provinent d’un decret llei que el Ple va acordar de tramitar com a projecte després de validar-lo, i que és el que està més avançat en la tramitació, i el Projecte de llei pel qual s’estableixen mesures organitzatives en l’àmbit de l’atenció sociosanitària, provinent també d’un decret llei i que està en la fase inicial de la tramitació.

Pel que fa a les proposicions de llei dels grups, n’hi ha cinc en la fase de tramitació en ponència i comissió, després de superar els debats de totalitat corresponents. Són les proposicions de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (ERC, JxCat, CUP i ECP), d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (CUP), de memòria democràtica de Catalunya (PSC-Units), per a la internalització del transport sanitari (CUP) i de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (ECP).

Així mateix, 19 iniciatives legislatives més —una de les quals és una proposta de llei al Congrés dels Diputats— estan a punt perquè el ple en faci el debat de totalitat en la sessió que acordi la Junta de Portaveus, mentre que 3 més es troben en termini de presentació d’esmenes a la totalitat o en algun tràmit previ.

Amb relació a les proposicions provinents d’iniciatives legislatives populars (ILP), n’hi ha 5 que es continuen tramitant en ponència i comissió, després de superar els debats de totalitat en legislatures anteriors. Són la de mesures urgents per a l’habitatge, la de la Llei electoral de Catalunya, la de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, la de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya, i la de l’esport i l’activitat física de Catalunya, que es tramita conjuntament amb una proposició de llei de JxCat, ERC i el PSC-Units.

Dues ILP més, sobre la llei de protecció dels animals i sobre la creació d’un cos de tècnics ambientòlegs, estan pendents que les comissions promotores iniciïn els tràmits previs a la recollida de signatures o comuniquin que retiren la iniciativa. A diferència de la resta d’iniciatives legislatives, les ILP no decauen al final de la legislatura.

Designacions pendents

D’altra banda, el Parlament té pendent la renovació d’un centenar de càrrecs per finiment de mandat, entre els quals hi ha el síndic de Greuges, els set síndics de la Sindicatura de Comptes, cinc membres del Consell de Garanties Estatutàries, els cinc membres del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, els set membres del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i el director o directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, entre altres. Hi ha acord entre els grups parlamentaris per tirar endavant aquestes renovacions, però les noves designacions s’han de fer al Ple del Parlament d’acord amb diversos procediments que estableixen l’Estatut, el Reglament de la cambra i altres normes específiques.