Dilluns, 20 de setembre de 2021 - Edició 1152
La República

Una vegada més es demostra que el referèndum a Espanya és impossible

A Espanya les coses es van situ­ant a lloc molt de mica en mica després de les elec­cions espany­oles. Ja hem vist com En Comú Podem va fer colar, o […]

Èric Bertran
Èric Bertran 14/01/2016
A Espanya les coses es van situ­ant a lloc molt de mica en mica després de les elec­cions espany­oles. Ja hem vist com En Comú Podem va fer colar, o “Colau” si em per­me­teu l’acudit, la gran men­tida de que tin­drien grup par­la­men­tari propi. Això és culpa seva per haver fal­tat a la ver­i­tat però també culpa de la gent que els va votar i és que hi ha una part de la població del nos­tre país que sem­bla que li agrada entrebancar-​se una i altra veg­ada amb la mateixa pedra.
 
No han estat capaços ni de tenir grup par­la­men­tari propi, cosa que era evi­dent segons la nor­ma­tiva, ara suposo que sor­ti­ran a dir que allò del refer­èn­dum pactat també era una broma. De fet, ja fa dies que ha desa­paregut com a condi­ció per for­mar Gov­ern. Ara fan més o menys el que fan els altres par­tits, inten­tar gov­ernar a qual­sevol preu. Ells hi afegeixen que com ara no tenen tant de temps lli­ure per anar als platós de tele­visió sem­bla que hi han traslla­dat el plató al Con­grés. Almenys això sem­blava ahir amb llà­grimes, nens i algunes declara­cions confuses.
 
Imag­ino que ara és una bona opor­tu­ni­tat per veure, una veg­ada més el que és la Marca Espanya. Cutre, just quan comen­cen el ple se n’adonen que els qui han repar­tit els seients s’han obl­i­dat d’ERC i han de tornar a repar­tir els seients… I amb lob­bies de poder més forts que els propis par­tits polítics. El PSOE va pro­posar Patxi Lopez per pre­sidir el Con­grés, una per­sona que a la seva cir­cum­scrip­ció l’estimen tan que va treure un sol dipu­tat, una per­sona que va lid­erar el seu par­tit al País Basc i sense guan­yar les elec­cions va gov­ernar amb un pacte amb el PP. I per què no dir-​ho, una per­sona que ara pre­sidirà el Con­grés però que ha regalat la majo­ria de la mesa al PP i a Ciutadans.
 
Serà aquest l’aperitiu d’un gran pacte d’Estat per defen­sar la uni­tat d’Espanya i blindar els seus poderosos de dretes i d’esquerres? Ho veurem en els prop­ers dies, però allà no exis­teixen les CUP, allà tots tenen sen­tit de país i sen­tit d’Estat.

www.ericbertran.cat