Divendres, 1 de juliol de 2022 - Edició 1436
La República

Què tenen en comú Ada Colau i Alícia Sánchez Camacho?

Diuen que els extrems es toquen, i deu ser ver­i­tat perquè últi­ma­ment veient diverses declara­cions d’Ada Colau i Gemma Ubasart qual­sevol podria treure la con­clusió que són una Ali­cia Sánchez […]

Èric Bertran 29/05/2015
Diuen que els extrems es toquen, i deu ser ver­i­tat perquè últi­ma­ment veient diverses declara­cions d’Ada Colau i Gemma Ubasart qual­sevol podria treure la con­clusió que són una Ali­cia Sánchez Cama­cho “pro­gres”. La ver­i­tat és que tenen moltes coses en comú, en primer lloc un amo a Madrid. Encara ahir Pablo Igle­sias don­ava per­mís a Ubasart per fer un a gran coali­ció a Catalunya. I això que algú et doni per­mís des de Madrid és molt lleig.
 
Però si us hi fixeu les dues tenen el mateix to que Cama­cho i fins i tot els mateixos objec­tius a aba­tre. Les tres parlen cridant, les tres insul­ten el cata­lanisme polític, les tres insul­ten al pres­i­dent Mas… Fins i tot les tres volen escan­yar econòmi­ca­ment la Gen­er­al­i­tat de Catalunya. El mateix dia que el por­taveu del Gov­ern, Francesc Homs, denun­cia la asfixia que el Gov­ern espanyol esta some­tent a la Gen­er­al­i­tat de Catalunya no pagant-li els deutes, surt l’Ada Colau a dem­a­nar al Pres­i­dent Artur Mas que pagui els deutes que té la Gen­er­al­i­tat amb l’Ajuntament. Aque­sta dona no sap que exis­teix espoli fis­cal? Quan aque­sta dona dem­a­narà un pacte fis­cal? O la inde­pendèn­cia? O qual­sevol cosa que sigui coher­ent amb el que proclama? Però sem­bla que Colau i el Gov­ern del PP estan d’acord en anar a asfix­iar la Gen­er­al­i­tat, en carregar-se el Gov­ern i el procés. També coin­cideixen en voler carregar-se el port de Barcelona, la for­mula 1… El PP fa anys que intenta pro­mo­cionar Valèn­cia en detri­ment de Catalunya. Ara la Colau intenta el mateix. Igual com a les dues els hi agrada que hi hagi des­or­dre públic com el que va pas­sar a Can Vies. Colau vol desar­mar la Guardia Urbana perquè quan hi hagi des­or­dres públics el PP ens pugui enviar més Poli­cies Nacionals espany­ols i acabar assum­int les com­petèn­cies dels Mossos.
 
Ahir vam poder veure una altra situació molt rev­e­ladora. I és que el PP i el sec­tor ini­cia­tiva, BCN en Comú, també algun ERC, van tornar a coin­cidir aquest cop amb el hash­tag #TV3noemrepresenta. Tota la nit van estar posant en dubte que la nos­tra sigui una tele­visió pública plural. Nor­mal, aque­sta tele­visió que és la més plural de l’Estat és l’objectiu a aba­tre per part de l’espanyolisme des de fa molts anys, tots els espany­olistes con­sid­eren que els cata­lans estem a favor de la inde­pendèn­cia perquè estem adoc­tri­nats per TV3.
 
I aque­stes coin­cidèn­cies les anirem trobant cada veg­ada més. Són com el Poli­cia bo i el Poli­cia dolent. Total, tots dos són fills d’una mateixa casa. El grupo plan­eta dóna suport al PP a través d’alguns mit­jans, i a Podemos, BCN en comú a través d’uns altres. Dis­cur­sos difer­ents però un mateix objec­tiu: acabar amb Catalunya. Vig­ilem i vig­ilem molt que el Zap­a­tero ja ens va enredar una veg­ada, ara sem­bla que molts tenen ganes de tornar-hi a caure.
 
I per acabar la edi­to­r­ial d’avui volia recor­dar un fet impor­tant i rell­e­vant que tin­drà lloc demà. I és que es juga la primera final de copa del rei del nou rei espanyol. Des d’aquí vull ani­mar a tothom a fer ús de la seva llib­er­tat d’expressió xiu­lant al rei i a l’himne espanyol. Tots els qui sigueu al camp, sis­plau, xiuleu! Xiuleu amb totes les vostres forces, pels que serem fora xiu­lant amb vos­altres, per la gent a que ha pas­sat fred aquest hivern per culpa de l’Estat Espanyol, per la gent que ha hagut d’emigrar fora per culpa de l’Estat Espanyol, per la gent que ha per­dut la casa per culpa de l’Estat Espanyol. Xiuleu con­tra tot el que rep­re­senta aquest Estat i que no vol can­viar, xiuleu con­tra el rei, Rajoy, Sanchez, Igle­sias i Rivera que no ens deixen votar. Xiuleu com a cata­lans lli­ures que comencem a volar sols. El món demà ens mirarà; donem el mil­lor de nos­altres mateixos!
 
www.ericbertran.cat