Diumenge, 13 de juny de 2021 - Edició 1053
La República

L’Estat Islàmic que hem tolerat a Síria arriba a Europa. Condemnem-lo junts!

No hi ha paraules per explicar el que aque­sta nit sen­tíem, minut a minut, des de que ens vam ass­aben­tar del primera atemp­tat a Paris. En cada imatge que veiem, […]

Èric Bertran
Èric Bertran 14/11/2015
No hi ha paraules per explicar el que aque­sta nit sen­tíem, minut a minut, des de que ens vam ass­aben­tar del primera atemp­tat a Paris. En cada imatge que veiem, en cada tuit, en cada nova infor­ma­ció se’ns posaven els pèls una mica més de punta. I avui ens hem des­per­tat des­ori­en­tats. Serà ver­i­tat el que va pas­sar o només un mal son? Malau­rada­ment és ver­i­tat. Ahir es van pro­duir diver­sos atemp­tats al cor de París, ahir es va pro­duir un gran atemp­tat a la democrà­cia, a la llib­er­tat, a Europa. Avui tots som Paris, tots som democrà­cia, llib­er­tat i Europa.
 
Val la pena avui recor­dar els cen­te­nars de mil­ers de per­sones, la majo­ria musul­mans, que durant anys han estat llui­tant con­tra aque­sta bar­bàrie de l’Estat Islàmic men­tre a Europa miràvem cap a un altre lloc. Aquí ens veiem pro­te­gits. Segu­ra­ment per això cen­te­nars de mil­ers de per­sones ame­naçades per aque­sts ter­ror­istes diàri­a­ment estan dem­anant refugi a Europa i nos­altres, altre cop lents, els estem donant refugi, exili, de mica en mica. Massa de mica en mica i amb egoïsme per part de molts Estats.
 
Europa ha estat víc­tima d’aquell con­flicte que no volíem mirar, que no volíem veure, que no ens hem atre­vit a com­batre. I és que encara no hem entès que els con­flictes cada veg­ada són més glob­als, que allà on hi ha una injustí­cia ens interpel·la a tots.
 
Cal doncs, que en un dia com avui estiguem més units que mai tots per con­dem­nar aque­sts atemp­tats amb tota la con­tundèn­cia. Cal que tinguem més empà­tia que mai amb els refu­giats, molts d’ells musul­mans, que porten anys llui­tant con­tra aque­sta bar­bàrie i que inde­fen­sos ara en fugen per sal­var la vida. Cal que deixem de creuren’s el cen­tre del món i que els nos­tres prob­lemes emplenin les agen­des polí­tiques i socials i tro­bar temps per afrontar con­flictes inter­na­cionals. I cal que a Europa ens com­pro­m­e­tem con­tra el ter­ror­isme, a favor de la tol­eràn­cia i diver­si­tat i que tre­ballem, tots, més que mai per la inte­gració, per la cohe­sió social i per l’ascensor social.
 
Des de la Fun­dació Nous Cata­lans tots i cadascún de nos­altres, musul­mans i no musul­mans, ens hi com­pro­m­e­tem i volem trans­me­tre una forta i sin­cera abraçada a tots els famil­iars de les víc­times i parisencs en general.

www.ericbertran.cat