Divendres, 31 de març de 2023 - Edició 1709
La República

Les filtracions patètiques al si del PSOE ens mostren un partit agònic. Bon vent!

Ahir la diputada del PSOE Mer­itx­ell Batet es va mostrar con­vençuda en un mitjà de comu­ni­cació que si Pedro Sánchez ha d’encetar nego­cia­cions “el par­tit estarà unit i al seu […]

Èric Bertran 02/02/2016
Ahir la diputada del PSOE Mer­itx­ell Batet es va mostrar con­vençuda en un mitjà de comu­ni­cació que si Pedro Sánchez ha d’encetar nego­cia­cions “el par­tit estarà unit i al seu dar­rera”. El matís d’estar al dar­rera és impor­tant. Podria haver dit al costat per acompanyar-​lo o, fins i tot, al davant per blindar-​lo. Al dar­rera sona a allò de quedar-​se a l’expectativa per si Pedro Sánchez se’n surt pre­gun­tar “que hay de lo mio” i si no se’n surt sacrificar-​lo, políti­ca­ment queda clar, perquè mai més ningú recordi qui va ser el qui havia de refor­mar el PSOE.
 
Les declara­cions són just el mateix dia que es fil­tren les grava­cions del Comitè Fed­eral (i ai, quina grà­cia, fed­eral) del PSOE d’aquest cap de set­mana. I clar men­tre uns varons diuen que amb els inde­pen­den­tistes ni aigua, d’altres que amb Podemos impos­si­ble, d’altres que amb el PP de cap de les maneres i que amb Ciu­tadans tam­poc o que ja veurem doncs són d’agrair les declara­cions clar­i­fi­cadores i tranquil·litzadores sobre lo unit que està el PSOE en aque­sts moments deci­sius per a Espanya. I, de fet, el més greu de les fil­tra­cions no era el con­tingut de les mateixes. Al cap­davall ja sabíem que Susana Díaz vol el cap de Sánchez. El més greu són les pròpies filtracions.
 
Que en un òrgan de decisió tan impor­tant de par­tit, i d’un par­tit que, no ens enganyem, ha estat impor­tant a l’Estat no és anèc­dotic. Ahir ens vam fer un fart de riure però no per fer safareig del que pensa un o l’altre, que també. Sobre­tot ahir vam riure en com­pro­var que el PSOE ja no és un par­tit i que Pedro Sánchez prob­a­ble­ment no arrib­arà a la presidèn­cia de l’Estat perquè a part d’haver tret uns molt mal resul­tats elec­torals només es té a ell mateix.
 
I és que fil­trar con­tinguts d’una reunió de la direc­ció d’un par­tit polític és molt greu, però eme­tre grava­cions ja és un escàn­dol majús­cul. Algú que no pot con­fiar ni en el seu equip més reduït com és Pedro Sánchez és gairebé impos­si­ble que arribi a la presidèn­cia del Gov­ern espanyol perquè no és que li estiguin fent el llit. És que ja té el llit fet.
 
Alguns diuen que als inde­pen­den­tistes no ens ha d’interessar la política espany­ola. Doncs bé, jo hi dis­crepo, a mi m’és igual si hi ha o no Gov­ern a Espanya i qui gov­erni, però m’interessa saber que passa per curiosi­tat i per si puc riure una estona com és el cas aque­sts dies que ja es prepara el gran pacte d’Estat con­tra Catalunya com mai no he dub­tat que farien. Bé que miro sèries a la tele­visió fins al final per saber com acaben i en ver­i­tat no m’interessa pas el final. Doncs aque­sta és una novel·la, d’aquestes que fan ara de morts vivents, que ens fa recor­dar que Felipe Gon­za­lez i José Maria Aznar encara són vius.
 
I com de totes les exper­ièn­cies se’n pot apren­dre alguna cosa. De la de Pedro Sánchez crec que no em pre­cip­ito si dic que en podem apren­dre una de val­u­osís­sima ara qué és temps de refun­da­cions. Els par­tits polítics amb grans estruc­tures no els pot ren­o­var, refun­dar o can­viar algú que passi per allà perquè lla­vors els autèn­tics poders que són els lob­bies interns secun­daris que volen con­tin­uar sent-​ho el cru­ci­fiquen. D’aquí la importàn­cia i la vir­tut del Pres­i­dent Mas quan es posa a encapçalar la refun­dació de Con­vergèn­cia. Només ell té autori­tat per fer els can­vis en pro­fun­di­tat que neces­sita un par­tit del segle XXI. És per això que alguns estem tan il.lusionats i con­vençuts que això anirà bé. I és que un líder mana quan s’ha guanyat el lid­er­atge i no quan ha fet un pacte de despatxos per guan­yar el càr­rec. I el Pres­i­dent Mas ara mana com mai. Bon dia a tothom!
 
www​.ericber​tran​.cat