Dijous, 7 de juliol de 2022 - Edició 1442
La República

‘La Fiscal que arxiva la denuncia dels Mossos contra la Policia espanyola per la ‘xivatada’ als jihadistes és la que em volia tancar 8 anys per defensar el català’

Imagineu-​vos que els Mossos d’Esquadra estan seguint una cel·lula gihadista molt per­il­losa a Catalunya. Estan a tres set­manes de detenir-​los a tots i de cop i volta un inspec­tor i […]

Èric Bertran 15/05/2015
Imagineu-​vos que els Mossos d’Esquadra estan seguint una cel·lula gihadista molt per­il­losa a Catalunya. Estan a tres set­manes de detenir-​los a tots i de cop i volta un inspec­tor i un sotsin­spec­tor de la Poli­cia Nacional Espany­ola, els qui estan dirig­its pel Min­istre de l’Interior i “amic” Jorge Fer­nán­dez Díaz, van a veure a aque­sts ter­ror­istes i els avisen que els Mossos els estan vig­i­lant, que tenen els telè­fons punx­ats, que els pensen detenir en pocs dies i que dins del seu grup hi tenen un Mosso d’Esquadra infil­trat. Sem­bla rocam­bo­lesc oi? Segu­ra­ment molts pen­sàveu que això no passa i que si passés no ens n’assabentaríem…
Doncs això és el que els Mossos d’Esquadra han denun­ciat que ha pas­sat. I ho saben jus­ta­ment perquè els dos agents de la Poli­cia Nacional van fer el “xivatassu” davant un grup de gihadistes on entre els presents hi havia el Mosso d’Esquadra infil­trat que ho va sen­tir tot. Els gihadistes van fugir, però per sort, van ser detinguts poc després a Bul­gària men­tre inten­taven anar a Siria grà­cies a la bona col·laboració dels Mossos d’Esquadra amb les poli­cies d’altres països.
 
Els Mossos d’Esquadra van denun­ciar aque­sts fets al jutge de l’Audiència Nacional que por­tava la inves­ti­gació. Aquest va citar a declarar a dos tes­ti­mo­nis de la reunió i al mateix Mosso infil­trat. Tots tres van coin­cidir en la mateixa ver­sió del fets. La fis­cal de l’Audiència Nacional que por­tava el cas va dir que no hi veia indi­cis i no va pre­sen­tar denun­cia. Per tant, es va arx­i­var el cas.
 
Arri­b­ats aquí se’ns passen moltes pre­guntes pel cap… Molts inter­ro­gants sense resposta. Podríem pre­gun­tar al cap polític de la Poli­cia Nacional, el Min­istre de l’Interior Jorge Fer­nán­dez Díaz, si ell estava al cor­rent d’aquestes declara­cions. En tenia coneix­e­ment, senyor Min­istre? Ho va ordenar vostè? Si és que sí, li sem­bla cor­recte posar en per­ill la vida d’un Mosso d’Esquadra per un con­flicte polític? Vostè pref­er­eix que hi hagi gihadistes a Catalunya encara que puguin atemp­tar con­tra inno­cents abans que siguin detinguts per la Poli­cia cata­lana? Tant odi té als cata­lans? Ens pref­er­eix morts abans que haver de felic­i­tar a la nos­tra poli­cia? O no en sabia res?
 
I podríem con­tin­uar… La feina del seu amic Wert en espany­olitzar els nens cata­lans no li sem­bla sufi­cient? Ara també vol deixar lli­ures a gihadistes perquè facin el que vostès no s’atreveixen a fer amb els qui pensem difer­ent? O cer­ta­ment vostè no en sabia res?
 
Això és indig­nant. La meva opinió és que si és cert que Catalunya es un niu de gihadistes com últi­ma­ment va dient vostè per tot arreu és per culpa seva que ded­ica més temps a fer poli­ti­que­ria que política. I és que vostè és un irre­spon­s­able, parla massa i acos­tuma a fal­tar a la ver­i­tat. Ja sabem com d’importants són pel seu par­tit polític les vides humanes, ja sabem que vostès no tenen val­ors. No sé perquè ens sor­prenem ara si quan hi va haver l’atemptat de l’11 de març a Madrid van inten­tar manip­u­lar la mort de més de 200 per­sones per guan­yar unes elec­cions. Van util­itzar el dolor de les famílies per inten­tar guan­yar alguns vots. Se’n van riure de les víc­times per inten­tar con­tin­uar gov­er­nant a qual­sevol preu.
 
I vostè senyor min­istre encara es prou cínic com per sor­tir ahir als mit­jans de comu­ni­cació i dir que els Mossos d’Esquadra no poden inves­ti­gar delictes de ter­ror­isme perquè no tenen sen­tit d’Estat. Però vostè que s’ha cregut? Nos­altres si que tenim sen­tit d’Estat, però no del seu Estat. I sap per què? Per culpa de gent com vostè que posa en per­ill la segure­tat de l’Estat per ide­olo­gia. Per culpa de gent com el senyor Wert que diu que vol espany­olitzar els nens cata­lans. I per culpa del Zap­a­tero que men­tre parlava de l’Espanya pluri­na­cional acusaven de ter­ror­isme a menors d’edat per defen­sar el català. Que ens prome­tia que podríem decidir el nos­tre futur amb un nou Estatut i després se’l va tex­tual­ment “cepil­lar”. Però també per culpa del Pablo Igle­sias, que en pocs mesos s’ha fet monàrquic, torero, amic del Banco San­tander, con­trari al dret a decidir de Catalunya i con­trari al català a l’Aragó. I ja no par­lem de Ciu­tadans que creix a Espanya a costa d’insultar Catalunya. Senyor Min­istre, si que tenim sen­tit d’Estat, però no del seu Estat.
 
I vostè encara te els nas­sos de dir que la “baix­esa” dels gov­er­nants cata­lans tin­drà “con­se­qüen­cies”. Però qui es pensa que és vostè per ame­naçar als nos­tres polítics? Als nos­tres diri­gents ele­gits democràti­ca­ment? Si del poble català depen­gués vostè mai no hau­ria tingut cap respon­s­abil­i­tat de gov­ern, en els resul­tats elec­torals em remeto. Per tant baixi els fums, senyor min­istre baixi els fums. I no ame­n­aci, ni en públic ni en pri­vat. Ja sabem que vostè té molts dossiers grà­cies al seu càr­rec, i que sinó pre­sump­ta­ment se’ls inventa. Però sap que tenim nos­altres? La força de la ver­i­tat. I en aquest edi­to­r­ial amb tants inter­ro­gants oberts podem donar una resposta. I és que la fis­cal que ha deses­ti­mat pre­sen­tar denun­cia con­tra aque­sts fets i per tant ha fet que s’arxivi la inves­ti­gació té noms i cog­noms. Ella es diu Blanca Rodríguez segons infor­men avui alguns mit­jans de comu­ni­cació. Vés per on, que jo la conec. La vaig tenir 4 hores davant meu… Encara li recordo la mirada i és que jo només tenia catorze anys però ella em volia tan­car vuit anys a la presó si no deia que era espanyol. Mira si la recordo que no em va oferir ni un got d’aigua. La tinc molt present a aque­sta seny­ora… Vostès es coneixen? Són amics? Si és així maleeixo el dia en que es van conèixer sobre­tot sabent la seva obses­sió cap a la Fun­dació Nous Cata­lans… Però deixi’m dir que aleshores no va acon­seguir el que es pro­posava, tam­poc ara ho farà. I sap per què? Perquè vostès són ineptes. El Min­istre Wert fa declara­cions que no vol que siguin gravades sense com­pro­var si algú l’està gra­vant, vostè pre­sump­ta­ment envia xivatos a grups gihadistes sense abans com­pro­var si en aquest grup hi ha un Mossos infil­trat. Senyor Min­istre, penso que sou igual d’inútil que de mal­vat. Bon dia tingui!

www.ericbertran.cat
@ericbertran