Dimecres, 12 d'agost de 2020 - Edició 748
La República

Fora els jutges d’ocupació!

Alguns pen­saran que encara podem estar con­tents. Que si això d’avui passés en un altre moment històric ja seria a presó o li hau­rien tal­lat el cap i que grà­cies […]

Èric Bertran
Èric Bertran 07/03/2016
Alguns pen­saran que encara podem estar con­tents. Que si això d’avui passés en un altre moment històric ja seria a presó o li hau­rien tal­lat el cap i que grà­cies a la democrà­cia que tenim hi ha un procés judi­cial obert. D’altres podrien dir que al segle XXI hi ha democrà­cies ben a prop nos­tre on això no s’hauria jut­jat mai. I la ver­i­tat és que no és qüestió de l’any en què estem. Al 2016 al món hi ha paï­sos i soci­etats de tot tipus. Tot és qüestió de lo madura que està la soci­etat i la democrà­cia, que no sem­pre van lligades.
 
A Catalunya tenim una soci­etat prou madura com per escandalitzar-​se pel fet que un excon­seller de la presidèn­cia vagi a declarar per haver posat les urnes als ciu­tadans, per haver deixat que els ciu­tadans expressin la seva opinió. I tenim una democrà­cia que no per­met que la majo­ria ciu­tadana s’expressi lli­ure­ment per no haver d’acatar la seva justa vol­un­tat. Per això aque­sta democrà­cia vol acabar amb qui ho intenta. Vés que la soci­etat que tenim és molt plural i de molts orí­gens i això la fa genuï­na­ment cata­lana, i vés que la democrà­cia que tenim és l’espanyola, tol­er­ada i també pactada amb els golpistes.
 
Els cata­lans som una soci­etat molt democràtica, en un Estat que està cir­cum­stan­cial­ment en democrà­cia. I, per què no dir-​ho, que l’Estat ens obligui als cata­lans a tenir un Tri­bunal Supe­rior de Justí­cia com el que tenim, és un insult a la democrà­cia, als demòcrates i a tots els qui han llui­tat per la seva llibertat.
 
Avui quan recor­dem el 9N ens venen al cap molts noms i per­sones. Però en la primera anella dels qui ho van fer pos­si­ble hi havia pocs noms. És just recor­dar que men­tre d’altres prepar­aven elec­cions el Con­seller Homs ho estava fent pos­si­ble. I avui declara davant el Tri­bunal de Jus­ti­cia Espany­olista de Catalunya. Així que bon dia Con­seller Francesc Homs. Bon dia a tothom!
 
www​.ericber​tran​.cat

Relacionats