Diumenge, 19 de setembre de 2021 - Edició 1151
La República

Entre el desori de l’espanyolisme, nosaltres anem construint!

Els tre­bal­ladors del metro fan vaga perquè volen un aug­ment de sou, una plataforma d’usuaris talla el metro per dem­a­nar tar­ifes més econòmiques als bitl­lets, l’alcaldessa de Barcelona en una […]

Èric Bertran
Èric Bertran 25/02/2016
Els tre­bal­ladors del metro fan vaga perquè volen un aug­ment de sou, una plataforma d’usuaris talla el metro per dem­a­nar tar­ifes més econòmiques als bitl­lets, l’alcaldessa de Barcelona en una assem­bla decidint si es pre­senta a les prop­eres elec­cions cata­lanes, la pres­i­denta de la Comu­ni­tat de Madrid oferint Madrid per acol­lir el Con­grés del mòbil. Men­trestant en un món parla.lel, les CUP vetant que la poli­cia pugui dis­sol­dre una agru­pació de vene­dors il.legals ambu­lants i ICV inten­tant pro­nun­ciar les sigles del PSUC per acon­seguir alguna cadira. Iceta inex­is­tent. La seu del car­rer Nicaragua en venda. I Albiol que va marxar enmig d’un acte fa uns dies, tot male­d­u­cat, i encara no ha tornat.
 
Al final la dreta espany­ola i la esquerra cata­lana espany­olista acon­seguiran que se’n vagi el Mobile World Con­gress de la ciutat.
 
A Madrid, Sánchez i Rivera pre­sen­tant un acord de Gov­ern a Espanya amb una solem­ni­tat que recorda un acte impor­tant. Només ho recorda perquè no gov­ernaran ni l’un ni l’altre. En Rajoy dient en directe per tele­visió que “som sen­ti­ments i tenim éssers humans”. I no és broma, va dir això i pub­li­cat està. És trend­ing tòpic quasi amb la mateixa inten­si­tat que la seva dar­rera frase cele­bre “un plato es un plato”. I Pablo Igle­sias enfa­dat perquè no s’ha aprovat el seu car­tipàs de Gov­ern quan ningú no li va dem­a­nar mai que en pro­posés un. En Xavier Domenech trist, des­o­lat. Aque­sta set­mana ja exer­cia de min­istre de la pluri­na­cional­i­tat posat un tuit dient que a Madrid un con­duc­tor es va parar davant seu per treure’s el bar­ret i que li van fer crits de “Visca Catalunya” de tant en tant. Dia de guinyos a Madrid en va dir. Va, per favor, que no som nos­altres els qui creiem amb els uni­cors liles.
 
La imatge del dia? Artur Mas al Mobile World Con­gress amb el pres­i­dent de l’empresa GSM organ­itzadora de l’esdeveniment, John Hoff­mann . El mateix que es va negar a acom­pa­n­yar la alcaldessa en la visita inau­gural. A les xarxes socials dos debats. Per quan la moció de cen­sura a Colau? Con­stru­irem una Repub­lica amb una alcaldessa a la cap­i­tal que ens fa aver­gonyir davant el món i que posa en per­ill mil­ers de llocs de feina de gent tre­bal­ladora, al mateix temps que aspira a la presidèn­cia trepitjant-​ho tot i a tothom? I un altre. S’ha de reg­u­lar el dret a vaga? Quina és la difer­en­cia entre el dret a vaga i el dret a la mobil­i­tat? I entre vaga i xantatge?
 
Doncs som-​hi amb el debat. Bon dia a tothom!
 
www​.ericber​tran​.cat