Dimecres, 12 d'agost de 2020 - Edició 748
La República

En 3 minuts i 54 segons Sánchez explica les propostes per Catalunya. Les mateixes que ZP!

Tres min­uts i cin­cuanta qua­tre segons. Això és el que van durar les refer­èn­cies a Catalunya de Pedro Sánchez durant el dis­curs d’inici del debat d’investidura. I no va par­lar […]

Èric Bertran
Èric Bertran 02/03/2016
Tres min­uts i cin­cuanta qua­tre segons. Això és el que van durar les refer­èn­cies a Catalunya de Pedro Sánchez durant el dis­curs d’inici del debat d’investidura. I no va par­lar de nos­altres com a nació, ni com a sub­jecte polític. Ni ens va reconèixer el dret a decidir, ni el man­dat democràtic del 27 de setem­bre. Tam­poc no ens va oferir res de sub­stan­cial més enllà de que es com­pro­me­tia a aug­men­tar el fons de l’Estat en la llei de dependèn­cia. Cosa que no han d’augmentar. Sim­ple­ment han de pagar com va comprometre’s Zap­a­tero. I va dir que revis­arien el model de finança­ment, cosa que ja toca per llei.
 
La última pro­posta: reforma de la Con­sti­tu­ció. Però per què? Amb quin objec­tiu? No ho sabem. No ho va dir. Només va quedar clar que ni les 23 pro­postes que la Gen­er­al­i­tat va donar a Mar­i­ano Rajoy com a pri­or­itàries, més enllà de la inde­pendèn­cia, tam­poc no eren pri­or­itàries per ell. Rodalies? Blin­datge de la llen­gua i la cul­tura cata­lana? Corre­dor mediter­rani? Res. Res de res.
 
Molt pobre tot ple­gat. Rajoy no té pro­jecte per Catalunya. Sánchez i Rivera tam­poc. I Igle­sias només el té en cam­pa­nya elec­toral, alhora de nego­ciar se n’oblida. Tot són paraules, paraules i paraules, que es repeteixen des de la reforma de l’Estatut de 2004 i que no arriben enl­loc. Tot són paraules, paraules i paraules en un moment en que els cata­lans ja estem als fets. Afrontant un con­flicte democràtic molt gran, encara que haguem fet el ridícul amb el canvi de nom de la Con­sel­le­ria d’Exteriors. Però alerta, no ens frus­trem, que ja sabíem que algun gri­pau ens hau­ríem d’empassar i no perdre’ns en enfronta­ments secun­daris. Clar que tam­poc calia dir que es man­ti­ndria el nom intacte per acabar canviant-​lo.
 
Bon dia a tothom!
 
www​.ericber​tran​.cat

Relacionats