Divendres, 31 de març de 2023 - Edició 1709
La República

Demà el Camp Nou ple d’estelades. La censura d’Espanya se’ls gira en contra

Avui es pre­sen­tarà als mit­jans una acció de l’Assemblea Nacional Cata­lana i Òmnium Cul­tural per man­i­fes­tar el seu desacord con­tra la san­ció de la UEFA per exhibir este­lades al Camp […]

Èric Bertran 03/11/2015
Avui es pre­sen­tarà als mit­jans una acció de l’Assemblea Nacional Cata­lana i Òmnium Cul­tural per man­i­fes­tar el seu desacord con­tra la san­ció de la UEFA per exhibir este­lades al Camp Nou. La idea es repar­tir 20.000 este­lades o ban­deres d’Europa al proper par­tit de Cham­pion que es juga al Camp del Barça.
 
També la Junta del Barça desple­garà una pan­carta que dem­a­narà respecte pels sím­bols cata­lans per protes­tar con­tra la san­ció de 40.000 euros a la que ha de fer front per les este­lades i crits d’independència de l’afició en el pas­sat par­tit con­tra el Bayer Lerverkusen.
 
No cal dir que donem ple suport a la pro­posta. És evi­dent que la gent hau­ria respost espon­tà­ni­a­ment amb més crits i este­lades que mai, però una acció coor­di­nada sem­pre és impor­tant sobre­tot per una san­ció tan injusta. L’Estat Espanyol sem­pre s’equivoca. Les seves pres­sions a la UEFA per fer silen­ciar als cata­lans no servi­ran per altra cosa que per fer-​nos sen­tir més. I és que jo no sóc massa seguidor del fut­bol, però em sem­bla fan­tàs­tic que la gent util­itzi aquest espai per expres­sar els seus sen­ti­ments, per expressar-​se lli­ure­ment com tothom té dret a fer-​ho en democrà­cia i sobre­tot si no ens deixen expres­sar en urnes. I mireu, l’aparador mundial que suposa un par­tit de la Cham­pion és impagable.
 
Aque­sts dies on molts inde­pen­den­tistes parlen de desànim calen aque­sts gestos de força. Tot i que el que cal sobre­tot és que el debat d’investidura de la set­mana vinent vagi bé. Que el mateix dia que s’aprovi la res­olu­ció d’inici del procés d’independència al Par­la­ment el Pres­i­dent Mas no surti investit seria un error. Esperem doncs que així com la soci­etat civil segueix al peu del canó, la classe política també.
 
www​.ericber​tran​.cat