Dijous, 7 de juliol de 2022 - Edició 1442
La República

Can­di­dats fan­tasma, pop­ulistes, trànsfugues, racistes i nazis

La cam­pa­nya elec­toral arriba a uns extrems diver­tits. Ciu­dadanos ja ha hagut d’expulsar uns 60 can­di­dats per ser trànsfugues, racistes o nazis. Fins i tot els Mossos n’hi han detingut […]

Èric Bertran 21/05/2015
La cam­pa­nya elec­toral arriba a uns extrems diver­tits. Ciu­dadanos ja ha hagut d’expulsar uns 60 can­di­dats per ser trànsfugues, racistes o nazis. Fins i tot els Mossos n’hi han detingut un per par­tic­i­par en una bar­alla enmig del carrer.

Per altre costat un que es diu min­istre i és ultra catòlic fins al punt de donar medalles d’honor al mèrit a verges acusa la Gen­er­al­i­tat de voler con­struir un país “nacional­is­ta­ca­tolicista”. Tot això perquè una monja molt coneguda per aju­dar a les per­sones que més pateixen la crisi, la recent­ment escol­l­ida cata­lana de l’any, Sor Lucia Caram, ahir va donar suport explícit a Xavier Trias i a Artur Mas. I ho va fer en un dis­curs que hau­ria de fer reflex­ionar a molts que van de “pro­gres” per aquest país. I és que ningú com Con­vergèn­cia i Unió no ha fet més per l’Estat del Ben­es­tar a Catalunya. Ningú no ha con­struït més escoles, més hos­pi­tals, més trans­port públic que CiU. Ningú no ha fet un pres­su­post tan mar­cada­ment social com l’actual. I ningú no a equi­li­brat els ingres­sos i despe­ses públics per no entrar en sus­pen­sió de paga­ments… Això ho ha fet CiU, men­tre s’ha hagut d’anar escoltant lliçons morals d’aquells que van deixar buides i car­regades de deutes les insti­tu­cions per culpa de les seves prome­ses gen­eroses, bon­da­doses i electoralistes.
 

I par­lant d’electoralisme, la Colau con­tinua dient coses. Ella que es pre­senta amb ICV, que ha gov­er­nat Barcelona durant molts anys. Una ICV que té deutes amb La Caixa per pagar les seves cam­pa­nyes elec­torals. Colau que es pre­senta també amb Procés Con­stituent, que encer­clen La Caixa per protes­tar con­tra els bancs. I ella mateixa, que tan ha crit­i­cat els bancs, li paga la cam­pa­nya un par­tit a través de crèdits d’un banc. I el sou a ella qui li paga? Doncs l’Ajuntament que tan crit­ica… I després els altres són la màfia!
 
Com deia és una cam­pa­nya com a mínim inter­es­sant. Hi ha de tot, fins i tot can­di­dats fan­tasma, fins i tot can­di­dats invis­i­bles que han de fer estirabots estranys perquè ningú no els fa cas. I d’estirabots n’hi ha hagut uns quants. Queda un dia i mig de cam­pa­nya. Sort!
 
www.ericbertran.cat
@ericbertran