Divendres, 25 de juny de 2021 - Edició 1065
La República

Aquest divendres omplim la Meridiana i guanyem la independència

Entre aquest cap de set­mana i avui mateix s’han pub­li­cat tres enquestes sobre el 27S i a les tres guanyen els par­tits favor­ables a la inde­pendèn­cia de Catalunya. Els par­tits […]

Èric Bertran
Èric Bertran 07/09/2015
Entre aquest cap de set­mana i avui mateix s’han pub­li­cat tres enquestes sobre el 27S i a les tres guanyen els par­tits favor­ables a la inde­pendèn­cia de Catalunya. Els par­tits polítics par­tidaris del NO ja no reneguen del caràc­ter plebisc­i­tari de la con­vo­catòria elec­toral. Diver­sos gov­erns del món ja han sol·licitat infor­ma­ció sobre les elec­cions plebisc­itàries a la Gen­er­al­i­tat i els mit­jans de comu­ni­cació més impor­tants del món ja han con­fir­mat que seran a Barcelona en la jor­nada elec­toral. I no només això, sinó que alguns venen ja per la diada i es que­den a cobrir tota la cam­pa­nya elec­toral fins a saber el resul­tat de les eleccions.

Mar­i­ano Rajoy va deses­perat per Europa dem­anant que els seus “col·legues” es posi­cionin i de moment els posi­ciona­ments acon­se­guits son molt vanals. El que té real­ment importàn­cia és que Merkel o Cameron par­lin del procés i donin per fet que el dia 27 es crei un nou Estat. La deses­peració espany­ola és tal que el Rei ha dem­anat audièn­cia amb Barack Obama a la Casa Blanca per abans de les eleccions.
 

Com­pa­nys, hi hem somiat molt, hi hem tre­bal­lat molt i ja ho tenim aquí. Aquest mes podem començar la creació del nou Estat. Cal que diven­dres emplenem la merid­i­ana per donar la imatge de força que ens cal, el cop d’efecte que ens cal, a la comu­ni­tat inter­na­cional i ens motivem, encara més, nos­altres mateixos. I cal que d’aquí a les elec­cions cadascú de nos­altres con­venci a almenys alguna per­sona del nos­tre entorn perquè voti a favor de la inde­pendèn­cia. El punt de par­tida és molt bo però res no està guanyat. I ben mirat, no és tanta feina tenint en compte el repte gegantí que tenim.
 
Després d’anys esper­ant aquest moment estem a només tres set­manes. No defal­lim. Traiem forces d’allà on sigui i pen­quem, pen­quem, pen­quem. Aque­sta veg­ada sí, ho aconseguirem!
 
www.ericbertran.cat