Dilluns, 27 de setembre de 2021 - Edició 1159
La República

Amb un avantprojecte de Constitució catalana fet entre tots i ben fet en tenim prou

Sovint els cata­lans ens per­dem amb la lletra petita. Ara estem en allò de si la inde­pendèn­cia ha de ser en 18 mesos, o que 18 mesos són massa i […]

Èric Bertran
Èric Bertran 01/02/2016
Sovint els cata­lans ens per­dem amb la lletra petita. Ara estem en allò de si la inde­pendèn­cia ha de ser en 18 mesos, o que 18 mesos són massa i mil­lor fem-​ho en 17, o que si 18 mesos és massa just i mil­lor fer-​ho en 19. Fins i tot hem sen­tit dir que fer-​ho en 19 mesos enl­loc de 18 seria una alta traició. De fet, ara també estem sotmesos en plena dis­cus­sió sobre si en 18 mesos hi ha d’haver una declaració d’independencia i després unes elec­cions con­stituents i lla­vors la procla­mació, o si la procla­mació ha de ser després del refer­èn­dum de la nova Con­sti­tu­ció o sobre si hem de fer una llei de la tran­si­ció abans o després. En algun moment també dis­cu­tirem si s’ha de procla­mar la inde­pendèn­cia amb cor­bata o amb puny alçat, ja ho veureu.

Sin­ce­ra­ment jo no sé si va ser abans l’ou o la gal­lina i no és una cosa que em tregui el son. El que si m’enfada és veure guiri­gall entre con­sellers del nou Gov­ern on alguns que porten deu dies nom­e­nats ja inten­ten condi­cionar, par­lar de coses que no toquen o inten­tar mar­car paquet per­son­al­ista o par­tidista. Jo els vull tots a una i no en debats públics super­flus que despis­ten a la gent. És més, crec que la major part de l’independentisme el que volem ara és la inde­pendèn­cia i no entrar en un debat sobre els nous pres­su­pos­tos autonòmics que ens faci per­dre el temps durant qua­tre mesos més. Al cap­davall ja ho sabem que uns nous pres­su­pos­tos no podran ser mil­lors que els que hi ha ara. Fins i tot ho ha dit el Con­seller d’Economia tot i que abans de les elec­cions venia a dir que Con­vergèn­cia retallava per gust i ide­olo­gia. Encara que aquest memo­r­ial de greuges el guardarem per les elec­cions constituents.

 
A Madrid també s’ha obert ara un debat sobre si els par­tits cata­lans han de facil­i­tar algun tipus de Gov­ern o no i amb quines condi­cions. Alguns creuen que hem d’intentar nego­ciar el refer­èn­dum pactat. Doncs no, nos­altres el refer­èn­dum ja el vam fer el dia 27 de setem­bre ara no cal que retro­cedim. Ja van tenir temps pel pacte, ara anem a avalar una nova Con­sti­tu­ció Cata­lana. No havíem que­dat així?
 
I per cert, par­lant de debats, ja hi ha un quart avant­pro­jecte de Con­sti­tu­ció cata­lana pre­sen­tat. Jo agraeixo molt l’esforç i les ganes que s’hi han posat, però això de que gru­pets difer­ents facin i pre­sentin Con­sti­tu­cions no sé si és molt ser­iós. Tam­poc tinc clar si són aporta­cions amb bones inten­cions i desin­ter­es­sades o intents de condi­cionar des d’ara el debat ciu­tadà per una cosa tan impor­tant com serà la nos­tra Con­sti­tu­ció. Sin­ce­ra­ment, podem esperar i fer les coses ben fetes, entre tots i quan toqui, o podem con­trac­tar en Joan Saura perquè organ­itzi una mena de “Bus de l’Estatut” però amb la Con­sti­tu­ció. Jo optaria per la primera opció.
 
I sobre­tot, centrar-​nos en la clau que és eix­am­plar la base social favor­able a la inde­pendèn­cia perquè sem­bla sin­ce­ra­ment que ja tornem a estar en aque­lls moments on hi ha més intel.lectuals i plataformes que no pas gent picant pedra. I la gen­er­al­ització és injusta, per­doneu el sar­casme, però o ens arre­manguem i ens posem al costat dels qui estan tre­bal­lant a les trinx­eres o ens que­dem redac­tant papers i esper­ant a que a l’Ada Colau se li aparegui la moreneta i així ens ajudi a eix­am­plar el front del Si. A veure si al final ens tro­barem d’aquí 17, 18 o 19 mesos amb una dotzena de Con­sti­tu­cions i per­dent el refer­èn­dum, les elec­cions con­stituents o el que toqui. Bon dia a tothom!
 
www​.ericber​tran​.cat