Dissabte, 25 de setembre de 2021 - Edició 1157
La República

Als catalans ja no ens poden sotmetre per pressió militar; ara ho intenten amb pressió judicial

Avui és un dia impor­tant pels cata­lans i pels demòcrates. Avui declararan al Tri­bunal Supe­rior de Justí­cia de Catalunya la Con­sellera d’Ensenyament Irene Rigau i la exvi­cepres­i­denta del Gov­ern Joana […]

Èric Bertran
Èric Bertran 13/10/2015
Avui és un dia impor­tant pels cata­lans i pels demòcrates. Avui declararan al Tri­bunal Supe­rior de Justí­cia de Catalunya la Con­sellera d’Ensenyament Irene Rigau i la exvi­cepres­i­denta del Gov­ern Joana Ortega. Tots en coneixem les raons; l’Estat espanyol les vol inhab­il­i­tar per haver posat les urnes el dia 9 de novem­bre per pre­gun­tar als ciu­tadans de Catalunya quin futur polític volen pel país.
 
Aquest atac als val­ors més essen­cials de la democrà­cia ha fet que molts ciu­tadans, mit­jançant asso­cia­cions i par­tits polítics, s’organitzin per mostrar enèrgiques protestes con­tra els primers càr­recs electes europeus judi­cial­itzats per haver posat unes urnes. Nos­altres ens afegim a la crida. A les 9:15h declararà Irene Rigau a la seu del Tri­bunal Supe­rior de Justí­cia al Pas­seig Lluis Com­pa­nys, 14 – 16, de Barcelona. Nos­altres la acom­pa­n­yarem. Tots els qui vulgueu encara sou a temps d’anar-hi.
 
Aque­sta tarda a les 15:15h al mateix lloc declararà Joana Ortega. També hi ha una con­vo­catòria oberta a tota la ciu­tada­nia. I aque­sta tarda a les 19:30h hi ha una gran mobil­ització con­vo­cada davant tots els Ajun­ta­ments de Catalunya en favor de la democrà­cia. Al mateix lloc on mil­ers de cata­lans ens vam con­cen­trar sota la pluja el dia en que el Tri­bunal Con­sti­tu­cional va pro­hibir el 9N avui ha de tornar a emplenar-​se de demòcrates que diguem ben alt i clar que no acceptarem que s’ataqui a les nos­tres insti­tu­cions, als nos­tres rep­re­sen­tants insti­tu­cionals, a la vol­un­tat i a la dig­ni­tat del nos­tre poble.
 
Des d’aquest pro­grama us ho expli­carem tot entre avui i demà. I dijous, en el setanta cinquè aniver­sari de l’afusellament de Lluis Com­pa­nys, farem un pro­grama espe­cial acom­pa­nyant al Pres­i­dent de la Gen­er­al­i­tat a declarar. Serà a les 9:30h també davant del Tri­bunal Supe­rior de Justí­cia. Desenes de dipu­tats electes faran una marxa con­junta a peu des del Par­la­ment de Catalunya. Cen­te­nars d’alcaldes i regi­dors vin­dran d’arreu de Catalunya alçant les vares del poder local a acom­pa­n­yar al Pres­i­dent i a dir ben alt que no està sol. I mil­ers de ciu­tadans ens con­cen­trarem davant del Tri­bunal perquè així com li vam dem­a­nar al Pres­i­dent que posés les urnes encara que Espanya ho pro­hibís, ara cal que el protegim.
 
Al llarg de la història, Catalunya ha estat dom­i­nada per l’Estat sota pres­sió mil­i­tar i amb bom­barde­jos cada 50 anys. Ara no ens poden reprimir amb l’exèrcit i ho inten­ten fer amb una justí­cia com­ple­ta­ment poli­titzada que ha renun­ciat als prin­cipis més bàsics de la democrà­cia. I sinó ho creieu fixeu-​vos que el PP nom­ena el Con­sell Gen­eral del Poder Judi­cial. Aquest Con­sell nom­ena al pres­i­dent del Tri­bunal Supe­rior de Justí­cia, aquest pres­i­dent nom­ena a l’instructor del 9N i el PP nom­ena al fis­cal gen­eral. Tot queda a casa. Per democrà­cia, sor­tim al car­rer. Inde­pen­den­tistes i no inde­pen­den­tistes; tots els demòcrates al carrer.
 
www​.ericber​tran​.cat