Divendres, 7 d'agost de 2020 - Edició 743
La República

Algú s’imagina els Mossos obeint ordres de la Llanos de Luna per detenir el President?

Algun dels errors de l’Estat Espanyol es pot ama­gar amb típex o can­viant l’ordre de les paraules. Posar típex o can­viar l’ordre de les paraules de la Con­sel­le­ria d’Exteriors no […]

Èric Bertran
Èric Bertran 04/03/2016
Algun dels errors de l’Estat Espanyol es pot ama­gar amb típex o can­viant l’ordre de les paraules. Posar típex o can­viar l’ordre de les paraules de la Con­sel­le­ria d’Exteriors no és un error nos­tre. És una estratè­gia que fa mal als ulls i ens humilia. Però és un error seu. Als escacs de veg­ades has de sac­ri­ficar un peó per fer un pas enda­vant i assolir el ver­dader objec­tiu per més que ens hàgim d’empassar l’orgull. Però l’error segueix sense ser nos­tre. És seu, i s’estan apropant a cometre’n un que no tin­drà tan fàcil solu­ció ni com­pren­sió per part del poble de Catalunya.
 
Que enviïn els Mossos d’Esquadra als Ajun­ta­ments a bus­car infor­ma­ció sobre les mocions de suport a la declaració del 9N aprovada als plens munic­i­pals també és un error seu. Un error que, a més a més, vio­lenta. Util­itzar forces poli­cials per inten­tar intim­i­dar i espan­tar no és inno­cent, i menys encara util­itzar les nos­tres pròpies. De moment, ho llegim al diari i ens ho prenem com una anèc­dota. Però és simp­tomàtic. Quin serà el proper pas? Si el TC sus­pèn el nou nom de la Con­sel­le­ria què farem? I què faran ells? Si pro­hibeixen a Raul Romeva assi­s­tir a les reunions de Gov­ern què farem? I què faran ells? Obligar els Mossos a entrar a Palau i detenir-​lo? O obligar als Mossos a entrar a Palau a detenir el Pres­i­dent que és el respon­s­able del seu nomenament?
 
Si la Pres­i­denta del Par­la­ment con­tinua enda­vant amb la Comis­sió del Procés Con­stituent què farem? I què faran ells? I amb el pres­i­dent de la Comis­sió i els dipu­tats que hi donen suport? I amb els alcaldes que hi donen suport? Enviaran des de l’Estat als Mossos a detenir al Pres­i­dent? A la Pres­i­denta? Als dipu­tats? I als alcaldes?
 
Però, i si el Con­seller d’Interior o els coman­da­ments dels Mossos ignoren l’ordre què farem? I què faran? Inter­vin­dran la Con­sel­le­ria? L’autonomia per poder diri­gir els Mossos? I lla­vors què faran? Què farem? Algú s’imagina els Mossos d’Esquadra obeint ordres de la Llanos de Luna i entrant a Palau a detenir el Pres­i­dent? O ens els imag­inem entrant a la del­e­gació del Gov­ern espanyol i abaix­ant la ban­dera espany­ola? Que és il.legal, sí. Ara. Fins que 72 dipu­tats diguin el con­trari que hi haurà una nova legalitat.
 
I més pre­guntes. Europa què farà si un min­istre que neces­sita un àngel de guarda per aparcar el cotxe decideix detenir a un Pres­i­dent escol­lit democràti­ca­ment? I a la Pres­i­denta del Par­la­ment? I als dipu­tats? I als vora 800 alcaldes de l’AMI? I si arribem a aquest extrem qui haurà guanyat? Per tant, de qui és l’error? Qui és que no cal­cula les con­se­qüèn­cies de les seves actua­cions? Estiguem tran­quils perquè per­dran en el moment que no puguin fer cumplir la seva autori­tat al nos­tre país. En aquell moment serem inde­pen­dents. I qui ens diu que tar­darem 16 mesos a arribar fins aquí? Nos­altres ens estem sal­vant per l’orgull, i el seu orgull els matarà. Per­drem els peons que faci falta, però farem escac i mat.
 
Bon dia a tothom!
 
www​.ericber​tran​.cat

Relacionats