Edició 1889

Els Països Catalans al teu abast

Dimecres, 27 de setembre del 2023
Edició 1889

Els Països Catalans al teu abast

Dimecres, 27 de setembre del 2023

La Sindicatura de Comptes certifica que Catalunya dins d’Espanya és inviable econòmicament

|

- Publicitat -

Un espoli fiscal que fa inviable una Catalunya dins d’Espanya per sortir de la crisi

Publicitat

Un informe de al Sindicatura de Comptes sobre el Compte General de la Generalitat del 2018 indica la “delicada situació” financera en aquell any per la necessitat de finançament, l’elevat endeutament i pels compromisos de despesa adquirits. L’informe també assenyala que el 2018 gairebé es va duplicar el període mitjà de pagament a proveïdors, que va passar de 18,06 dies a 34,93. Pel que fa a la contractació, la Sindicatura afirma que el 95,3% van ser contractes menors i que representen un 17,2% de l’import total adjudicat de 1.738 MEUR. Un altre dels aspectes assenyalats és que el 2018 va incrementar-se el personal interí i temporal mentre que els funcionaris van disminuir.

Segons detalla l’informe, a 31 de desembre del 2018 l’endeutament de l’administració de la Generalitat era de 70.380,33 MEUR a llarg termini i de 1.630,94 MEUR a curt termini. Pel que fa al dèficit pressupostari, el situa en 28,09 MEUR i indica també un dèficit no financer de 986,47 MEUR.

La Sindicatura ha analitzat el Compte de l’Administració General de la Generalitat, el del Servei Català de la Salut (CatSalut), el de les dinou entitats autònomes i de la resta d’entitats dependents. La conclusió de l’informe és que en tots els aspectes significatius els comptes expressen la “imatge fidel del patrimoni i de la situació financera”. Destaca que, per primera vegada, s’ha presentat a la Sindicatura de Comptes l’estat de la liquidació del pressupost consolidat d’ingressos i despeses relatiu al conjunt d’entitats participades majoritàriament per la Generalitat.

L’informe afirma que l’administració de la Generalitat no ha fet una anàlisi detallada de l’antiguitat real dels drets pendents de cobrament d’exercicis anteriors de les tresoreries territorials, que a 31 de desembre del 2018 eren 627,54 MEUR. També s’ha observat que a data de 31 de desembre del 2018 “no s’havia fet la correcció valorativa de la inversió de l’Administració de la Generalitat en Infraestructures.cat per 1.206,25 M€ i que la correcció corresponent a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) estava infravalorada en 63,45 MEUR”.

Entre les observacions també hi ha que les liquidacions del pressupost de CatSalut i de les entitats autònomes de caràcter administratiu “no inclouen una part de la despesa realitzada durant l’exercici 2018 per manca de crèdit pressupostari suficient”. La despesa efectivament realitzada en l’exercici 2018 i no comptabilitzada va ser de 2.026.54 MEUR, la major part de la qual imputable al CatSalut (1.366,58 M€).

 

En relació al personal de la Generalitat, el 2018 era de 130.233 efectius, davant els 128.632 de l’any anterior. El personal funcionari va experimentar una reducció del 0,8% i el personal laboral indefinit va disminuir en un 5,9%, mentre que el personal interí i el laboral temporal van registrar un increment del 6,0% i el 1,8%, respectivament.

 

Publicitat

Més notícies

Editorial

Opinió