Dilluns, 21 de setembre de 2020 - Edició 788
La República

Seny­ors de l’ABC: Franco ja és mort

Espanya està jugant amb foc i de man­era molt per­il­losa. Diver­sos paï­sos en comen­cen a estar ja fins als nas­sos de la impuni­tat en que un min­istre o els mit­jans […]

Èric Bertran
Èric Bertran 14/04/2015
Espanya està jugant amb foc i de man­era molt per­il­losa. Diver­sos paï­sos en comen­cen a estar ja fins als nas­sos de la impuni­tat en que un min­istre o els mit­jans de comu­ni­cació afins al Gov­ern bar­regen islamisme rad­i­cal amb la religió musul­mana. Si segons el min­istre de l’interior no ens podem apropar a la comu­ni­tat [musul­mana] perque hi ha gihadistes, avui la por­tada del ABC acusa a pro­fes­sors de religió musul­mana avalats pel Min­is­teri d’Afers Reli­giosos de la Casa Reial del Mar­roc de ser islàmics així com si això fos per­il­lós o dolent.
 
Potser des de la Fun­dació Nous Cata­lans hau­rem d’elaborar un dossier amb les por­tades, comen­taris i talls de veu d’alguns min­istres i enviar-​ho als diver­sos con­sulats de paï­sos musul­mans que hi ha Barcelona. Mal els hi pesi la cap­i­tal cata­lana és la ter­cera del món amb més con­sulats. Em con­sta que alguns ja ho han vist i es fiquen les mans pel cap. S’ha de ser molt curt de mires i tenir molt mala fe per pub­licar por­tades com les que avui pub­lica l’ABC.
 
Potser el que no ente­nen és que nos­altres tre­ballem per un país laic, i en un país laic les insti­tu­cions respecten totes les reli­gions. I el Par­la­ment de Catalunya rep a tots aque­lls qui el vis­iten siguin de la religió que siguin.
 
Seny­ors de l’ABC, sí, vam rebre al Par­la­ment una del­e­gació de 50 pro­fes­sors de religió musul­mana que van venir a Catalunya a reforçar les pregàries durant el Ramadà de l’any 2012. I sí, quan van arribar vam fer-​lis una visita per un Par­la­ment, el nos­tre, que encara que no us agadi té més història que el vostre. I sí, els vam explicar que ens el vau tan­car durant molts anys, i també que l’actual, Artur Mas, és el 129è Pres­i­dent de la Gen­er­al­i­tat. Ho vam explicar perquè és ver­i­tat, i ells van quedar encan­tats de desco­brir que estaven al Par­la­ment d’una nació mil.lenaria i van quedar molt con­tents de veure que els cata­lans els vam rebre amb tots els hon­ors portin jil­aba o túnica.
 
I sí, també els vam explicar, ja al 2012, que volíem votar. Alguns diri­gents cata­lans musul­mans ho van fer. I saben una altra cosa? Que els hi vam explicar que votarem. Encara que vostès no vul­guin, els vam explicar que votariem sí o sí i que aquest país seria inde­pen­dent si així ho volia una majo­ria de ciu­tadans. I saben que? Què són musul­mans i porten jil­aba, però ho van enten­dre per­fecte. I és que el món no es sep­ara entre els qui porten o no jil­aba, ni tant sols entre con­fes­sions reli­gioses… El món es sep­ara entre demòcrates i no-​demòcrates. Diguin vostès a quin apartat estant però, per si els va pas­sar per alt a la seva redac­ció, deixim que els recordi una notí­cia en un tit­u­lar: Franco ja és mort.

Relacionats