Dijous, 23 de setembre de 2021 - Edició 1155
La República

Llum verda a l’Agència Tributària Catalana, estructura bàsica de l’Estat català

La Gen­er­al­i­tat, gov­er­nada per CiU i recalco per CiU perquè sinó sem­bla que això ho fem entre tots o es faci sol quan alguns sim­ple­ment votaran a favor i faran […]

Èric Bertran
Èric Bertran 27/05/2015
La Gen­er­al­i­tat, gov­er­nada per CiU i recalco per CiU perquè sinó sem­bla que això ho fem entre tots o es faci sol quan alguns sim­ple­ment votaran a favor i faran una roda de premsa per escampar-​ho a bombo i plateret, ja té a punt la llei d’Ordenació de Cos­sos Trib­u­taris de Catalunya d’adscripció exclu­siva a l’Agència Trib­utària Cata­lana i amb tota segure­tat la set­mana vinent l’aprovarà el Par­la­ment de Catalunya.

Aque­sta llei és fon­a­men­tal per crear la plan­tilla de la hisenda pròpia i perquè el Depar­ta­ment d’Economia i Coneix­e­ment, d’Andreu Mas-​Colell, pugui fer traspàs de fun­cionaris i con­vo­car places per artic­u­lar inspec­tors, con­tro­ladors i tot el per­sonal que haurà de for­mar la hisenda cata­lana.

 
És un pas impre­scindible per aque­sta estruc­tura d’Estat on les diputa­cions provin­cials hi tin­dran un pes molt impor­tant per la seva imple­mentació ter­ri­to­r­ial i per la seva exper­ièn­cia en recap­tar ja alguns impos­tos con­crets. Grà­cies a les elec­cions de diu­menge que Con­vergèn­cia i Unió va ser escol­l­ida per diri­gir les qua­tre diputa­cions la imple­mentació de la hisenda pròpia pot con­tin­uar amb plena nor­mal­i­tat el seu curs.
 
 
L’objectiu d’aquesta estruc­tura d’Estat és que estigui a punt abans del 27 de setem­bre i faci cada veg­ada proves amb volums més ele­vats de diner. La inten­ció és que es pugui posar en ple rendi­ment en qual­sevol moment, tan aviat com el Pres­i­dent ho cregui oportú.
 
Pre­cisa­ment ahir el Por­taveu del Gov­ern, Francesc Homs, va explicar que la situació econòmica de la Gen­er­al­i­tat està molt del­i­cada perquè el Gov­ern de l’Estat Espanyol està asfixi­ant i boicote­jant les finances cata­lanes no pagant el que ha de pagar. A par­tir d’ara estarem preparats per no haver de cedir al seu xan­tatge i per no haver-​nos de pre­ocu­par a final de mes per si podem o no pagar.
 
Men­tre d’altres cri­tiquen, nos­altres anem fent. Anem avançant, i és que estem preparats! Endavant!
 
www​.ericber​tran​.cat