Diumenge, 26 de setembre de 2021 - Edició 1158
La República

L’alcalde Trias és garan­tia del procés

Moltes grà­cies a les desenes de mil­ers de per­sones que heu lle­git l’editorial de diven­dres pas­sat. Grà­cies als cen­te­nars que vau compartir-​ho a les vostres xarxes socials i grà­cies pels […]

Èric Bertran
Èric Bertran 18/05/2015
Moltes grà­cies a les desenes de mil­ers de per­sones que heu lle­git l’editorial de diven­dres pas­sat. Grà­cies als cen­te­nars que vau compartir-​ho a les vostres xarxes socials i grà­cies pels comen­taris que em vau fer arribar. El que allà s’hi denun­cia és molt impor­tant i, de fet, ha estat la noti­cia més llegida de tota la his­to­ria de nous​cata​lans​.cat o del blog ericber​tran​.cat, a més de les lec­tures en altres mit­jans de comunicació.
 
Avui comencem nova set­mana. Dar­rera set­mana de cam­pa­nya elec­toral. Aquest cap de set­mana s’han fet públiques noves enquestes. Tenen algun punt de con­tradic­ció entre si, però a la cap­i­tal cata­lana, la cosa està en que pot guan­yar Xavier Trias o pot guan­yar l’Ada Colau.
 
Un dels dos será alcalde i a les nos­tres mans està decidir quin. Diu­menge no ens podem equiv­o­car. Pot guan­yar l’Ada Colau i inten­tar acabar amb el procés d’independència i fre­nar la recu­peració econòmica que de mica en mica es va con­sol­i­dant, o pot guan­yar Xavier Trias. Tothom mirarà els resul­tats elec­torals i la lec­tura será si a la cap­i­tal de Catalunya guanya el par­tit que lid­era el procés d’independència o una que va d’activista men­tre cobra un sou públic a par­tir de sub­ven­cions de l’Ajuntament. I està molt bé ser activista però si ho fas a canvi d’un sou perds cred­i­bil­i­tat… I si perds la ener­gia crit­i­cant a l’alcalde que ha aprovat el pres­su­post social mes gran que mai ha tingut la ciu­tat de Barcelona i no a l’Estat que ens espo­lia i no ens deixa decidir ja no només perds la cred­i­bil­i­tat, sinó també la dignitat.
 
Aquest diu­menge tot és cara o creu. Si el post 9N ens va ensen­yar una cosa és que el mil­lor és con­cen­trar el vot allà on cada dia es tren­quen la cara per la inde­pen­den­cia de Catalunya per no dividir ni alen­tir més el procés i és que la divisió dels mati­sos podria fer Ada Colau alcaldessa i que el món vegi que als cata­lans encara ens falta temps per a ser un Estat. Sobre­tot perquè si diu­menge guanya Colau hau­rem demostrat que no tenim sen­tit d’Estat. Amb mati­sos, però això és el que hau­rem demostrat.

www.ericbertran.cat