Dijous, 1 d'octubre de 2020 - Edició 798
La República

‘Ens declarem cul­pa­bles d’explicar els procés d’independència als nous cata­lans. I és que volem con­struir el nou país entre tots’

Més de 80 rep­re­sen­tants d’entitats i fed­era­cions d’entitats, més de 250 per­sones, una vin­tena de peri­odistes acred­i­tats, aplaudi­ments i crits de “visca Catalunya” espon­ta­nis. Aquest podria ser un bon resum […]

Èric Bertran
Èric Bertran 15/04/2015
Més de 80 rep­re­sen­tants d’entitats i fed­era­cions d’entitats, més de 250 per­sones, una vin­tena de peri­odistes acred­i­tats, aplaudi­ments i crits de “visca Catalunya” espon­ta­nis. Aquest podria ser un bon resum en dades de la trobada d’ahir de l’alcalde de Barcelona amb els nous cata­lans.

Primer 5 tes­ti­mo­nis rep­re­sen­tant difer­ents con­ti­nents van fer una petita ponèn­cia, una reflexió, un tes­ti­mo­ni­atge. Eren barcelonins nascuts a difer­ents indrets del món que han decidit fer-​se seva aque­sta ciu­tat, fa anys que hi tre­ballen i hi estu­dien. Eren en Gevorg Ham­barzumyan, l’Aqsa Akhtar, la Este­fa­nia Enriquez, la Marie Françoise i la Fàtima Ahmed. Els va acom­pa­n­yar el Comis­sionat d’Immigració a l’Ajuntament de Barcelona, Miquel Esteve, que va explicar alguns dels prin­ci­pals eixos de tre­ball durant aque­sta última legislatura.

 
A con­tin­uació un potent Àngel Colom va ini­ciar un dià­leg amb l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, que va demostrar que té la ciu­tat ple­na­ment al cap. El direc­tor de la Fun­dació Nous Cata­lans i sec­re­tari d’Immigració de CDC va afir­mar que el Min­istre Fer­nan­dez Diaz no acon­seguirà dividir la soci­etat cata­lana i que con­tin­uarem cohe­sio­n­ant el país en la catalanitat.
 
L’alcalde de Barcelona també va acusar al min­istre d’encendre mis­tos i va dem­a­nar que no li fem cas i con­tin­uem la bona feina. Era inevitable que l’acte es con­vertís en un reconeix­e­ment a la feina feta i una resposta con­tun­dent al min­istre. Jo mateix en la pre­sentació de l’acte vaig afir­mar que no tenim por i que reivin­diquem la feina feta i que con­tin­uarem, a més d’afegir que “ens declarem cul­pa­bles, si del se’ns acusa és d’explicar els procés d’independència als nous catalans”.
 
Però el que va ser més rell­e­vant de la trobada va ser la pos­i­tiv­i­tat en que els ciu­tadans de Barcelona con­vi­dats a fer un tes­ti­mo­ni­atge van veure el futur a la cap­i­tal cata­lana. I el més rell­e­vant també va ser el dià­leg entre Àngel Colom i Xavier Trias. I és que van sor­tir idees i pro­postes molt con­cretes. Per exem­ple, per generar llocs de tre­ball i garan­tir un parc d’habitatges públic, què és la primera clau per a la integració.
 
I és que Barcelona és una ciu­tat cap­da­van­tera, una gran ciu­tat, i el que ahir va quedar clar veient la fotografia de la sala és que és una ciu­tat diversa i amb molts accents difer­ents, però cohe­sion­ada i amb un horitzó comú. La fotografia? L’himne de Catalunya que va can­tar unàn­ime­ment la sala en acabar l’acte. És cert que molts dels presents no se sabien la lletra. No per això van deixar de posar-​hi tot el sen­ti­ment. I és que els qui ahir van venir a donar la cara, sabien en quin con­text ho feien, van ser valents, van desafiar al Min­istre de l’Interior per un pro­jecte de país en comú.

Relacionats