Dijous, 7 de juliol de 2022 - Edició 1442
La República

El PP i l’integrisme religiós

El por­taveu del grup par­la­men­tari del PP, Enric Millo, ha entrat una Moció al Par­la­ment de Catalunya “sobre la inte­gració dels immi­grants als bar­ris”. Vegeu text com­plert, en aque­sta mateixa […]

Èric Bertran 12/05/2015
El por­taveu del grup par­la­men­tari del PP, Enric Millo, ha entrat una Moció al Par­la­ment de Catalunya “sobre la inte­gració dels immi­grants als bar­ris”. Vegeu text com­plert, en aque­sta mateixa notí­cia, al final.
 
En aque­sta moció es dema­nen coses tan òbvies i que ja es fan encara que ells no ho sàpiguen com “cur­sos de castellà i català”, però també dem­ana que el Par­la­ment de Catalunya exigeixi a la Fun­dació Nous Cata­lans que enl­loc de dedicar-​nos a pro­moure el sep­a­ratisme entre els immi­grants, ens cen­trem en una autèn­tica tasca d’integració. La seva obses­sió comença a ser malaltissa. De fet no m’estranya que Enric Millo estigui con­fós perquè just el dipu­tat que li porta aque­sts temes és el Ser­gio San­ta­maria. No cal dir res més.
 
Però si que m’agradaria dedicar un moment a respon­dre aque­sta peti­ció. Nos­altres difonem l’independentisme, expliquem les raons per l’Estat propi a les per­sones immi­grades, sí. I sap per què? Doncs perquè no se’ns acut cap mecan­isme d’integració i cohe­sió social més potent que la con­struc­ció d’un nou país. Con­vi­dar als nous cata­lans a assen­tar junts les bases d’un nou Estat, con­struir una democrà­cia, un país d’oportunitats i d’igualtat és el mil­lor que els podem oferir. La il·lusió que això gen­era és la mil­lor recepta per la cohe­sió social, per tre­bal­lar colze a colze.
 
Deixi’m també respon­dre un altre punt de la moció on s’insta als ajun­ta­ments a tan­car els cen­tres de culte il·legals rela­cionats amb el salafisme. Estem d’acord en que es tan­quin aque­sts cen­tres si s’hi pred­ica el salafisme. Però per què no fan una cosa: demanant-​li al seu Min­istre de l’Interior. El senyor Fer­nán­dez Diaz és qui té com­petèn­cies, tan per la pre­ven­ció com per a l’actuació. Pensem que està tenint massa tol­eràn­cia amb el salafisme aquest home i això és per­il­lós. Fins i tot estem d’acord en allò que diuen de com­par­tir els val­ors occi­den­tals amb els nou­vinguts. Però posem-​nos d’acord en quins val­ors. I és que si es ref­er­eix als mateixos val­ors que té el Min­istre em sem­bla que no avançarem gaire. I és que entre inte­gristes reli­giosos, encara que de difer­ents reli­gions, hi ha més sem­blances que en els val­ors democràtics europeus.

www.ericbertran.cat
@ericbertran