Dimarts, 4 d'agost de 2020 - Edició 740
La República

El món no només mira el procés de Catalunya: ara ja comença a fer moviments

Catalunya for­marà part de la UNESCO. Per primera veg­ada el nos­tre país tin­drà un rep­re­sen­tant, el nom del qual no s’ha desvetl­lat. El Gov­ern català ha aprovat sig­nar un acord […]

Èric Bertran
Èric Bertran 29/04/2015
Catalunya for­marà part de la UNESCO. Per primera veg­ada el nos­tre país tin­drà un rep­re­sen­tant, el nom del qual no s’ha desvetl­lat. El Gov­ern català ha aprovat sig­nar un acord amb aque­sta insti­tu­ció cul­tural, la més uni­ver­sal, per participar-​hi directament.
 
Catalunya hi desen­volu­parà activ­i­tats de suport sobre bio­di­ver­si­tat i edu­cació ambi­en­tal, i del pro­grama d’anàlisi i segui­ment de pro­jectes inter­na­cionals, on par­tic­i­parà en el procés per deter­mi­nar can­di­da­tures a noves reserves de la biosfera.
 
Altres notí­cies rell­e­vants en l’àmbit inter­na­cional. El Papa Francesc ja ha escol­lit nou car­de­nal de Barcelona. Tot apunta que serà Joan Enric Vives, actual Coprín­cep del Prin­ci­pat d’Andorra.
 
La sub­sti­tu­ció de l’actual car­de­nal Sis­tach, a qui ja tocava jubilar-​se, l’ha por­tat direc­ta­ment el Papa Francesc. I no és estrany ja que ell mateix va dir en una entre­vista que “la qüestió cata­lana havia d’agafar-se amb pinces”. I sem­bla que això ha fet per preparar el Vat­icà i l’església per una pos­si­ble inde­pendèn­cia de Catalunya el 27 de setembre.
 
Vives és cata­lanista i està a favor del dret a decidir de Catalunya. També parla català i coneix molt bé el país ja que també és arque­bisbe de la Seu d’Urgell. Aque­sta és una altra vic­tòria del poble català, de les rela­cions inter­na­cionals del Gov­ern de Catalunya i de l’actual car­de­nal Sis­tach. Li hem d’agrair molt al Papa Francesc aque­sta decisió i és que no ha estat fàcil. El Gov­ern espanyol ha inten­tat boicotejar-​la. De fet diver­sos sec­tors con­ser­vadors espany­ols encapçalats per l’actual Min­istre de l’Interior, Jorge Fer­nán­dez Diaz, havien inten­tat que el Vat­icà escol­lís a una per­sona de fora de Catalunya com a nou car­de­nal, una per­sona per­fil 13TV. Però sem­bla que al senyor min­istre de l’Interior no només no li fem cas a Catalunya, sinó que al Vat­icà tam­poc. Segu­ra­ment perquè el Papa Francesc vol un església mod­erna i amb gran sen­si­bil­i­tat social, i el Min­istre està en una cor­rent catòlica molt integrista.
 
I tot això ho sabem el mateix dia en que el Gov­ern d’Artur Mas ha començat a desple­gar la Llei Cata­lana d’Acció Exte­rior. Aque­sta llei aprovada per àmplia majo­ria al Par­la­ment de Catalunya ha estat sus­pesa pel Gov­ern Espanyol i el Tri­bunal Con­sti­tu­cional. Però com he anat expli­cant aque­sts dar­rers dies, això ja ens és igual. Que diguin el que vul­guin, que nos­altres anem fent. Ja hem descon­nec­tat d’ells. I per cert, estigueu alerta, que el mes de maig el Par­la­ment de Dina­marca deba­trà sobre la inde­pendèn­cia de Catalunya. I no dic res més.
 
Estiguem atents que el món fa temps que ens mira i ja es comença a moure. Bon dia a tothom!

Relacionats