Diumenge, 13 de juny de 2021 - Edició 1053
La República

El Gov­ern fitxa el jutge Santi Vidal per aju­dar a fer la independència

El jutge Santi Vidal s’incorpora al Gov­ern d’Artur Mas per desen­volu­par les estruc­tures d’Estat en Justí­cia. És una mag­ní­fica notí­cia que hem de cel­e­brar. Primer per la seva vàlua com […]

Èric Bertran
Èric Bertran 17/03/2015
El jutge Santi Vidal s’incorpora al Gov­ern d’Artur Mas per desen­volu­par les estruc­tures d’Estat en Justí­cia. És una mag­ní­fica notí­cia que hem de cel­e­brar. Primer per la seva vàlua com a pro­fes­sional. Ha exercit d’advocat durant onze anys, ha estat pro­fes­sor uni­ver­si­tari de dret penal i crim­i­nolo­gia, ha escrit lli­bres d’assaig, sem­pre ha demostrat una gran sen­si­bil­i­tat social, ha defen­sat el català a la justí­cia i les per­sones més febles, desta­cant en sen­tèn­cies con­tra el racisme, con­tra cor­rup­ció política i pro­te­gint els menors. Fa 24 anys que exer­ceix de jutge, que ha estat la seva fac­eta més coneguda jun­ta­ment en col·laborar a mit­jans de comu­ni­cació. Ara fa poques set­manes ha estat sus­pès de feina pel Con­sell Gen­eral del Poder Judi­cial per haver redac­tat una pro­posta de Con­sti­tu­ció Catalana.
 
És per això que, a més de la seva tra­jec­tòria pro­fes­sional, se li han de sumar uns val­ors de com­pro­mís amb el país que ara mateix són impre­scindibles en el procés sobi­ranista. Estem en un moment del­i­cat i com­plex i neces­sitem gent valenta que destaqui en difer­ents àmbits i que es mulli per la llib­er­tat d’aquest país. Sovint se’ns retreu als cata­lans que volem la inde­pendèn­cia però que no estem dis­posats a renun­ciar a res. Doncs Santi Vidal és un exem­ple del con­trari, i com a ciu­tadà m’omple de goig que una per­sona que ha demostrat ser capaç de renun­ciar a la seva car­rera pel país estigui al Gov­ern de la Generalitat.
 
El Gov­ern s’està reforçant i molt amb gent preparada, es reforça el procés. Les dar­reres incor­po­ra­cions com en Car­les Viver Pi-​Sunyer, desen­volu­pant les estruc­tures d’Estat, la Núria Bas­sols, comis­sion­ada per la transparèn­cia, i ara el jutge Santi Vidal ho con­fir­men. També incor­po­ra­cions impor­tants que hi ha hagut ante­ri­or­ment en l’àmbit d’exteriors i en l’àmbit de la creació de la hisenda pròpia. El Pres­i­dent Mas està blin­dant cada veg­ada més els àmbits estratèg­ics de la con­struc­ció del nou país; hisenda pròpia, exte­ri­ors, transparèn­cia i ara també el sis­tema judi­cial. També en d’altres àmbits fa temps que s’hi està tre­bal­lant — en àmbits de ben­es­tar social, ensenya­ment, salut o de segure­tat i poli­cia– perquè l’administració fun­cioni autono­ma­ment sense Espanya en cas de secessió.
 
La feina disc­reta és molt impor­tant. No la coneixem tota i és bo que sigui així ja que sinó seria donar pistes a l’adversari. L’art del pres­i­dent és en fer que passin les coses sense que passin. El 9N va pas­sar sense que passés. Res per escrit, tot dis­cret, res impugnable… I més de dos mil­ions tres-​centes mil per­sones vam votar. 10 dies abans del 9N la majo­ria de gent creia que no votaríem i ho vam fer. Per tant, con­fi­ança, anem pel bon camí, i per sobre de les hiper­ven­ti­la­cions, astú­cia i dis­cre­ció. Que ningú va dir que fos fàcil, però tam­poc que sigui impossible.

@ericbertran
www.ericbertran.cat