Divendres, 24 de març de 2023 - Edició 1702
La República

El club de la comè­dia de Wert

Ahir el Min­istre de cul­tura del Gov­ern d’Espanya va voler vacil·lar. Va voler vacil·lar a uns peri­odistes dient-​lis “què us penseu que vaig néixer ahir o què?”. Ho va dir […]

Èric Bertran 14/05/2015
Ahir el Min­istre de cul­tura del Gov­ern d’Espanya va voler vacil·lar. Va voler vacil·lar a uns peri­odistes dient-​lis “què us penseu que vaig néixer ahir o què?”. Ho va dir com a resposta quan aque­sts li van dem­a­nar que repetís unes declara­cions que acabava de fer al pas­sadís del Con­grés per gravar-​ho com a tall de veu.
 
Em fa grà­cia aque­sta situació perquè jo no sé si va néixer o no ahir aquest Min­istre, però en tot cas, abans de dir que no repe­tiràs unes declara­cions perquè no vols que ningú les gravi, assegura-te’n que ningú no t’hagi gra­vat la primera veg­ada que has par­lat. I vostè que pre­sumeix de no haver nascut ahir i de ser molt llest ha estat caçat, gra­vat en unes declara­cions de les quals no en volia deixar con­stàn­cia i avui les pub­lica el diari ARA.
 
’La situació del castellà en el sis­tema d’ensenyament lim­i­tat a un ús no vehic­u­lar, és a dir com qual­sevol llen­gua estrangera, era com­pa­ra­ble a la situació del català en aque­stes èpo­ques que els agrada tant recor­dar”. Això és el que vostè va dir fent refer­èn­cia a la oposi­ció del poble català a la imposi­ció d’un 25% de castellà a les aules que vostè mateix ha pro­mogut com a primer pas per anar elim­i­nant el català pro­gres­si­va­ment de les escoles i de la soci­etat fins a la seva extinció.
 
No per­dré el temps ni a respon­dre. I és que em sem­bla que un Min­istre que com­para el sis­tema d’immersió lingüís­tica que dóna igual­tat d’oportunitats a tots els nens i nenes i plena capac­i­tat en llen­gua cata­lana i castel­lana… Com deia com­parar això amb la situació de per­se­cu­ció de la llen­gua cata­lana durant el fran­quisme… No mereix ni resposta, mil­lor vagi a bus­car els aplaudi­ments de Fer­nán­dez Díaz i Mar­gallo que sem­bla que entre vostès s’entenen bé. Té certa grà­cia o potser és cin­isme… vostè Min­istre de Cul­tura.… El que s’ha de veure… En fi, tin­gui vostè un molt bon dia!

www.ericbertran.cat
@ericbertran