Dilluns, 28 de novembre de 2022 - Edició 1586
La República

La polèmica amb “Bricoheroes” acaba amb una sanció de 12.000 euros a TV3 per part del CAC

La multa és en motiu de l’incompliment de la normativa sobre publicitat, però el CAC emmarca les diferents polèmiques sobre el contingut dels programes en el dret de llibertat d’expressió

Agències 31/03/2022
Jair Dominguez i Peyu a 'Bricoheroes'

El ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ha aprovat per unanimitat imposar una sanció de 12.001 euros a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) per incomplir la normativa sobre publicitat a ‘Bricoheroes’ en quatre programes emesos els dies 5 i 6 de juliol de 2021. El CAC, durant l’anterior mandat, va analitzar d’ofici les quatre edicions del programa esmentades per verificar el compliment de la normativa sobre emplaçament de producte. El Consell va constatar la presència de deu emplaçaments de producte, set de dues marques comercials amb prominència que haurien d’haver estat advertides al principi i al final del programa, així com a la tornada de les pauses publicitàries.

L’ens també constata altres tres emplaçaments de producte de prominència indeguda per la manera de presentar-los, que podrien constituir un supòsit de publicitat prohibida. En un cas concret, a més, s’hi va detectar una incitació directa a la compra del producte.

Al juliol passat, el ple del CAC va obrir un període d’informació prèvia a la CCMA, per tal que en el termini màxim de deu dies, a comptar de l’endemà d’haver rebut la notificació de l’acord, formulés les manifestacions que considerés oportunes. La CCMA va trametre un escrit en el qual informava que havien retirat de la graella de programació el programa ‘Bricoheroes’ referit, amb efectes des del mateix dia. El 4 de novembre, el ple va aprovar incoar un expedient sancionador, així com nomenar una persona instructora.

Segons l’acord aprovat, l’incompliment del deure d’informar clarament el públic de l’emplaçament del producte al principi i al final del programa, i quan es reprengui després d’una pausa publicitària, l’eventual incitació directa a la compra del producte i l’eventual prominència indeguda d’aquest producte es tipifiquen com a infracció greu.

La sanció consisteix, doncs, en una multa i, per determinar-ne la quantia, cal tenir en compte el que estableix l’article 137 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya (LCA), que obliga a graduar la sanció que s’imposi tenint en compte les circumstàncies que ressenya.

En la conducta eventualment infractora objecte d’examen no s’hi aprecia la concurrència de les circumstàncies que estableix l’article 137 de la LCA. En particular, cal assenyalar, en aquest sentit, que la retirada del programa de la graella de programació comporta que la CCMA va reconduir la seva actuació a la legalitat de manera voluntària i sense necessitat d’un requeriment previ d’aquest Consell. Per tant, se li imposar la sanció en el grau mínim establert legalment, que és de 12.001 euros.

Anàlisi de dues manifestacions en clau humorística

D’altra banda, el ple del CAC va prendre coneixement d’un informe sobre diversos continguts del programa. El primer va ser emès per TV3 el 5 de juliol de 2021 i el segon va ser distribuït pel portal web de la CCMA.

L’informe, aprovat per unanimitat a la Comissió de Continguts, conclou que les manifestacions que han estat objecte d’anàlisi del programa ‘Bricoheroes’, tant pel que fa a l’edició del 5 de juliol de 2021, per TV3, com en l’edició disponible al portal web de la CCMA, 3alaCarta, es van efectuar en el marc d’un espai dedicat a l’humor i se situen en l’àmbit de l’exercici del dret a la llibertat d’expressió.