Dimecres, 27 de gener de 2021 - Edició 916
La República

[ESCÀNDOL] La Sindicatura de Comptes diu que l’AMB practica el fraccionament de contractes

L’ens presidit per l’Ada Colau amb un dels pressupostos més grans rep un forta clatellada de l’ens fiscalitzador

Redacció
Redacció 07/11/2020
L'aplaudiment de Manel Valls a la investidura d'Ada Colau després de demanar el vot per fer-la fora

Gran silenci mediàtic sobre aquest important informe de la Sindicatura de Comptes confirma el poder de l’ens

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) aplega una àrea metropolitana de més de tres milions de persones i és una de les administracions amb un dels pressupostos més grans de lliure disposició, actualment presidida per l’Alcaldessa de Barcelona i governada principalment pels Comuns i el PSC amb el suport d’ERC i Junts. Per tradició l’AMB la presideix l’alcalde Barcelona, d’aquí la importància del vot de Manuel Valls per fer alcaldessa a Ada Colau.

El pressupost de l’AMB quasi doble el de la Diputació de Barcelona

L’ens ha estat controlat des dels seus inicis pel PSC, un ens que ha permès als socialistes ser presents a tota l’AMB. L’arribada de Colau fa cinc anys no ha canviat els vicis de la gestió segons explica en aquest demolidor informe la Sindicatura de Comptes.

Algunes dades d’aquest informe: 2020_18_ca

“En els dos contractes de compra d’espais publicitaris analitzats, ambdós derivats d’acord marc, els terminis per a la presentació d’ofertes que es van establir en els plecs van ser inferiors fins i tot als previstos per la tramitació urgent en la normativa. Tot i ser licitacions derivades d’un acord marc, van suposar una limitació a la concurrència.”

“En vuit dels contractes fiscalitzats, la fórmula de valoració utilitzada per atorgar les diferents puntuacions de l’oferta econòmica va reduir-ne la importància relativa i, per tant, el pes de l’oferta econòmica. Com a conseqüència, el criteri avaluable mitjançant fórmula va deixar de ser preponderant i s’hauria d’haver nomenat un comitè d’experts per valorar les ofertes.”

“En cinc contractes fiscalitzats, la fórmula establerta en els plecs per determinar les ofertes anormalment baixes implicava considerar temeràries ofertes molt properes a la mitjana i, com indica la jurisprudència sobre aquesta pràctica, aquest fet pot desnaturalitzar la finalitat de la figura de les ofertes amb valors anormals o desproporcionats”

“En cent nou contractes menors, amb un import global de 2.535.145 €, es va superar l’import màxim que estableix la legislació vigent per a la contractació menor, dels quals cinc eren contractes d’obra, per 275.370 €; vuitanta-cinc, contractes de serveis, per 1.831.043 € i dinou, contractes de subministrament per 428.732 €.”

“Hi ha trenta-cinc contractes menors amb un import global de 271.413 € que, tot i no superar el límit de la contractació menor, tenen el mateix objecte i el mateix proveïdor que altres contractes amb què conjuntament sí superen el límit. En l’anàlisi realitzada s’ha vist que aquests contractes menors amb coincidència de proveïdor i finalitat haurien d’haver estat objecte d’un mateix procediment de contractació.”

“S’han detectat trenta-vuit contractes menors, que conjuntament sumen 468.664 € d’obligacions reconegudes, corresponents a prestacions recurrents que es van contractar directament diverses vegades durant l’any i que haurien d’haver estat contractats per altres procediments que garantissin el compliment dels principis de publicitat i concurrència com, per exemple, a través d’un sistema de contracte marc.”

“Aquestes incidències relacionades amb els objectes dels contractes, els imports, les dates o els tipus de contractes suposen un incompliment del que estableix l’article 86, apartat 2 del TRLCSP i, en conseqüència, es considera que hi ha hagut un fraccionament indegut del contracte.”

RECOMANACIONS

A continuació s’inclouen les recomanacions que s’han posat de manifest durant el treball de fiscalització realitzat sobre l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), contractació administrativa, corresponent a l’exercici 2016:

  1. Es recomana que l’AMB elabori i aprovi un manual de procediments relacionats amb la gestió de la contractació on quedin degudament definits els circuits interns per cadascuna de les diferents despeses i/o tipologia de contractes a licitar, i les corresponents autoritzacions en cadascuna de les fases dels circuits, per facilitar la correcta realització dels tràmits relacionats amb els expedients de contractació administrativa.
  2. La contractació menor de l’AMB requereix d’un control més exhaustiu per evitar sobrepassar els límits establerts per aquest tipus de contractes i evitar concatenacions de serveis recurrents. Es recomana a l’AMB que dugui a terme un control dels contractes menors adjudicats en l’exercici, i que revisi aquells subministraments i/o serveis subscrits mitjançant contractes menors, renovables periòdicament, per trobar el procediment més adequat per a la seva licitació, d’acord amb la normativa de contractació.

A més, per contractar obres i serveis amb tercers mitjançant contractes menors, l’AMB hauria d’elaborar un pressupost detallat que inclogués possibles despeses addicionals per evitar que se superessin els límits de la contractació menor en contractes adjudicats directament. 3. Es recomana revisar la fase inicial de proposta de contractació del servei i d’elaboració de projectes per aprofundir en la seva definició i detall amb l’objectiu que es puguin disminuir les posteriors modificacions que es produeixen en la fase d’execució dels contractes.

 

 

Relacionats