Diumenge, 26 de setembre de 2021 - Edició 1158
La República

Mobile World Con­gress o els dies en que Barcelona és la cap­i­tal tec­nològ­ica del món

Ahir va començar el Mobile World Con­gress a Barcelona. Desenes de mil­ers de per­sones han vingut d’arreu del món a la cap­i­tal cata­lana per pre­sen­tar les nove­tats tec­nològiques més pun­teres. […]

Èric Bertran
Èric Bertran 03/03/2015
Ahir va començar el Mobile World Con­gress a Barcelona. Desenes de mil­ers de per­sones han vingut d’arreu del món a la cap­i­tal cata­lana per pre­sen­tar les nove­tats tec­nològiques més pun­teres. Només ahir vam saber que Face­book i Google com­pe­ti­ran per fer arribar Inter­net arreu del món a par­tir de drones i ener­gies ren­ov­ables. Ho van anun­ciar a Catalunya davant de cen­te­nars de peri­odistes acred­i­tats. També vam conèixer les noves ver­sions dels mòbils de les prin­ci­pals mar­ques, vam conèixer rel­lot­ges intel·ligents, noves tablets, la tec­nolo­gia 5G…
 
Ahir diaris d’arreu del món parlaven d’aquest impor­tant Con­grés que té lloc al nos­tre país i que gen­era tants i tants llocs de tre­ball. Tots els diaris del món, menys els de Madrid. De fet, ahir fins i tot el diari ABC va fer una por­tada ten­den­ciosa on s’hi veia l’sky-line de la ciu­tat de Barcelona (la silueta amb un vocab­u­lari més nos­trat) amb una gran Mesquita més gran que la pròpia ciu­tat. El tit­u­lar? “El peli­gro yihadista ame­naza Cataluña”. I no es van quedar aquí sinó que van fer un esforç espe­cial per repar­tir el diari gratuï­ta­ment als hotels de Barcelona.
 
També l’Estat mit­jançant la “Marca España” va dibuixar ban­deretes espany­oles i va fer actes públics per la ciu­tat sense dem­a­nar per­mís expli­cant les vir­tuts d’Espanya. Però el Mobile World Con­gress no és aquí per la marca Espanya i ja ho hau­rien de saber. És aquí per la marca Barcelona i Barcelona és la cap­i­tal de Catalunya.
 
De fet, ahir mateix a una tele­visió russa, la RT, expli­cava els din­ers que cada any paga Catalunya a Espanya i no tor­nen i especi­fi­cava que la mit­jana de PIB per capità europeu és de 25 mil­ions, l’espanyol de 22,7 mil­ions i el català si fós­sim inde­pen­dents de 26,6 mil­ions. Per sobre de la mitjana.
 
I és que la Marca España no neces­sita pro­mo­ció, en parlen arreu per ini­cia­tiva pròpia. L’Agència de notí­cies econòmiques Bloomberg ha tor­nat a par­lar d’Espanya per situar-​la entre les 15 economies més mis­er­ables del món. Aquest estudi s’ha fet sumant la taxa d’atur al canvi de l’IPC.
 
El Pres­i­dent de la Gen­er­al­i­tat Artur Mas va con­cedir ahir una entre­vista a la tele­visió amer­i­cana CNBC on va explicar el procés sobi­ranista, el refer­èn­dum en forma d’eleccions del dia 27 de setem­bre i on va afir­mar que una Catalunya inde­pen­dent podria ser com Àus­tria i Dina­marca des d’un punt de vista econòmic i de l’Estat del Ben­es­tar. Aque­sta entre­vista va aix­e­car un gran interès i seguiment.
 
El món ens mira i ens mira amb bons ulls. El procés no espanta als tec­nòlegs més impor­tants dels món, no espanta al inver­sors, els mit­jans de comu­ni­cació en parlen bé. Con­tin­uem junts i en posi­tiu, sense come­tre gaires errors, i aquest país que tan hem somiat serà una realitat.

www.ericbertran.cat