Dilluns, 10 d'agost de 2020 - Edició 745
La República

Ara que venen eleccions Pedro Sánchez torna a picar l’ullet a Catalunya: venedor de fum!

El Par­tit Social­ista Obrer Espanyol està acos­tu­mat a venir a Catalunya a fer pro­postes màgiques i a vendre’ns als cata­lans pactes que després mai no com­pleixen. Ahir va ser una […]

Èric Bertran
Èric Bertran 31/05/2016
El Par­tit Social­ista Obrer Espanyol està acos­tu­mat a venir a Catalunya a fer pro­postes màgiques i a vendre’ns als cata­lans pactes que després mai no com­pleixen. Ahir va ser una nova mostra amb una pro­posta de canvi con­sti­tu­cional per fer-​nos sen­tir més còmodes a Espanya. I venen com si mai no haguessin tren­cat un plat… Com si ells sem­pre ens haguéssin comprès…
 
És per això que avui és un bon dia per recor­dar que l’augment de l’independentisme a Catalunya no va començar amb el PP, sinó amb el PSOE. Amb els mil­lors resul­tats de Carme Chachón, amb un José Luis Rodriguez Zap­a­tero que parlava d’Espanya pluri­na­cional. I no només això. L’actual procés d’independència el va ini­ciar i l’ha con­tin­uat el Tri­bunal Con­sti­tu­cional amb majories amplies i una­nim­i­tat. I els mem­bres d’aquest Tri­bunal els han escol­lit tan el PP com el PSOE. Qui pre­sumia d’haver-se “cepil­lat” l’Estatut era dipu­tat social­ista, l’Alfonso Guerra…
 
I no cal fer tot un memo­r­ial de greuges però si refres­car una mica la memòria ara que hi ha cam­pa­nya elec­toral i ha tor­nat el vene­dor de fum ver­mell. Pedro Sánchez, en aquest país no té cred­i­bil­i­tat! Bon dia tingui!
 
www​.ericber​tran​.cat

Relacionats