Edició 1779

Els Països Catalans al teu abast

Dissabte, 10 de juny del 2023
Edició 1779

Els Països Catalans al teu abast

Dissabte, 10 de juny del 2023

Antifrau vol que les empreses públiques compleixin els mateixos nivells de transparència i ètica que les administracions

|

- Publicitat -

ACN Barcelona – Un informe de l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) reclama que les empreses públiques hagin de complir el mateix nivell de transparència i ètica que les administracions de les quals depenen. Així, creu que totes les empreses públiques, els seus directius, treballadors, proveïdors i beneficiaris han de complir els codis ètics i de transparència i han d’estar subjectes a formació contínua i a les sancions que corresponguin si es cometen irregularitats. Són algunes de les 50 recomanacions dividides en 14 àmbits incloses al document ‘Compliment normatiu i integritat en entitats del sector públic institucional de Catalunya’. L’estudi s’ha presentat aquest dijous en un congrés sobre la matèria a Barcelona organitzat per Antifrau i la Diputació.

Segons aquest informe, els programes de compliment i d’integritat s’han de fonamentar en una cultura de la legalitat basada en la promoció de valors ètics, han de disposar de controls i procediments interns adients i han d’establir mesures de manera proporcional als riscos d’incompliment. Es recomana a les administracions que prèviament a la creació d’una empresa pública o altra organització de l’administració institucional, s’ha d’elaborar una memòria que en justifiqui la creació, i assenyalar per què les seves funcions no poden ser exercides per una altra entitat. També exigeix un programa de compliment que garanteixi la integritat en la gestió de les entitats dependents, i es fa una enumeració dels 8 requisits que ha de tenir aquest programa.

Publicitat

Els òrgans de govern de les empreses públiques són responsables de dissenyar, implantar i supervisar dins de la seva organització un programa de compliment i de publicar anualment un pla de compliment normatiu que assenyali els riscos principals que cal tractar i les mesures de control que s’han d’implantar. Tota empresa pública i de l’administració institucional ha de tenir un oficial de compliment, dotat d’autoritat i autonomia suficients, que informarà a l’òrgan de direcció.

Totes les activitats o procediments que realitza l’empresa han de ser objecte d’anàlisi de riscos. L’òrgan de direcció prioritzarà anualment el tractament dels riscos. S’han de fer revisions de l’anàlisi de riscos periòdiques i sempre que es produeixin canvis en l’activitat de l’organització o modificacions normatives. En l’anàlisi hi han de participar experts independents a l’entitat. Les empreses i entitats del sector públic institucional han de comptar amb experts en l’anàlisi de riscos. Els empleats han de participar en l’elaboració, la implementació i la revisió del programa de compliment, en relació amb aquells riscos que els afecten directament. Els plans de formació s’han d’adaptar als riscos específics existents en cada lloc de treball, ha de ser contínua i se n’ha d’avaluar tant l’eficàcia com els coneixements adquirits. L’alta direcció de l’ens institucional o de l’administració propietària ha de participar en els processos formatius.

Els òrgans directius han de desenvolupar, aplicar i comunicar codis ètics o de conducta interns, que han d’establir els valors de cada institució i concretar-los en normes de conducta. Les administracions han de disposar d’un canal de denúncies obert als empleats, proveïdors, antics empleats, licitadors i sol·licitants d’ocupació dels ens de l’administració institucional sota el seu control. El canal d’alertes ha de ser únic i s’hi ha de poder denunciar qualsevol irregularitat que afecti l’empresa. Les sancions disciplinàries són necessàries per garantir l’efectivitat dels programes de compliment, respectant el principi de proporcionalitat.

Les obligacions de transparència constitueixen una part essencial dels programes de compliment i integritat. L’existència d’una política de transparència, integrada dins del compliment i integritat, proporciona més seguretat jurídica. Cal que es publiquin les agendes, viatges i obsequis rebuts per alts càrrecs i personal. La informació que s’ofereix ha de ser congruent, completa i reutilitzable. Les entitats han de tenir un registre de les sol·licituds.

Cal que els ens del sector públic tinguin una definició de conflicte d’interessos adaptada a les seves característiques en el seu codi ètic, amb un ampli catàleg d’exemples que mostri les situacions en què poden produir-se els conflictes d’interessos i com s’ha d’actuar en cada cas. S’ha d’estendre a tots els membres de l’organització i a tercers que hi col·laborin.

La revisió del programa de compliment de manera periòdica o quan s’hagin produït canvis legals és obligada. La revisió és un procés intern en què han de participar experts i portadors d’interessos, amb l’objectiu d’avaluar l’efectivitat dels controls.

Cal professionalització, especialització i formació continuada de les persones que intervenen en processos de contractació. La transparència s’hauria d’estendre a qüestions com la necessitat de contractació, les incidències especials existents en la vida del contracte, i les produïdes durant la fase d’execució. Els contractes menors s’han de publicar, acompanyats d’un informe justificatiu. Les administracions propietàries de societats mercantils són les principals responsables que les subvencions i ajudes que atorguin aconsegueixin la finalitat de la subvenció. S’han d’establir protocols interns que garanteixin que la informació que aporten a les entitats concessionàries de subvencions, des del moment de la sol·licitud fins a la justificació final, és completa i veraç.

Publicitat

Segueix-nos a les xarxes

Més notícies

Subscriu-te al nostre butlletí

Editorial

Opinió