Dimarts, 27 de setembre de 2022 - Edició 1524
La República

Què és un agent químic?

Un agent químic és tot element o compost, per si mateix o barrejat, tal com es presenta en estat natural o que és produït, utilitzat o abocat (s’inclou l’abocament com […]

Redacció 15/10/2018

Un agent químic és tot element o compost, per si mateix o barrejat, tal com es presenta en estat natural o que és produït, utilitzat o abocat (s’inclou l’abocament com a residu) en una activitat laboral, s’hagi elaborat o no de manera intencionada i s’hagi comercialitzat o no. El perill depèn de les propietats fisicoquímiques de la substància i de la seva capacitat intrínseca de fer dany, mentre que perquè es produeixi un risc per al treballador s’hi ha de produir l’exposició.

L’exposició d’un treballador a un agent químic, s’entén, si no s’especifica el contrari, per via respiratòria i es defineix com la presència d’un agent químic en l’aire de la zona de respiració del treballador.

Per identificar la perillositat d’una substància o d’una mescla, s’ha de consultar l’etiqueta i/o la fitxa de dades de seguretat corresponents, les quals es regulen al Reglament europeu 1272/2008 sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles, anomenat CLP (Classification, Labeling and Packaging).

Aquest reglament imposa un model uniforme d’etiquetatge que permet identificar clarament les substàncies i les mescles perilloses mitjançant pictogrames de perill, paraules d’advertiment, indicacions de perill i consells de prudència. El reglament CLP estableix un sistema de classificació per a substàncies i mescles d’acord amb tres classes de perill: perills físics, perills per a la salut humana i perills per al medi ambient.

Mesures de control

Els principals procediments per controlar els efectes dels agents químics són els següents:

 Procés tancat: els processos tancats completament eviten l’alliberament del contaminant al medi. No obstant això, no sempre és possible treballar amb aquest sistema, ja que en ocasions és necessari accedir-hi.

– Aïllament: si s’aïlla el procés del treballador, se’n pot reduir l’exposició a l’agent químic.

– Sistema d’extracció localitzada: un sistema d’extracció localitzada es compon principalment d’una campana extractora, conductes, depurador d’aire (filtre) i ventilador.

Per més informació cal consultar el portal web del Departament de Treball