Edició 2123

Els Països Catalans al teu abast

Dissabte, 18 de maig del 2024
Edició 2123

Els Països Catalans al teu abast

Dissabte, 18 de maig del 2024

Què és un agent químic?

El treballador queda exposat a l'agent químic, a través de la via respiratòria

|

- Publicitat -

Un agent químic és tot element o compost, per si mateix o barrejat, tal com es presenta en estat natural o que és produït, utilitzat o abocat (s’inclou l’abocament com a residu) en una activitat laboral, s’hagi elaborat o no de manera intencionada i s’hagi comercialitzat o no. El perill depèn de les propietats fisicoquímiques de la substància i de la seva capacitat intrínseca de fer dany, mentre que perquè es produeixi un risc per al treballador s’hi ha de produir l’exposició.

L’exposició d’un treballador a un agent químic, s’entén, si no s’especifica el contrari, per via respiratòria i es defineix com la presència d’un agent químic en l’aire de la zona de respiració del treballador.

Publicitat

Per identificar la perillositat d’una substància o d’una mescla, s’ha de consultar l’etiqueta i/o la fitxa de dades de seguretat corresponents, les quals es regulen al Reglament europeu 1272/2008 sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles, anomenat CLP (Classification, Labeling and Packaging).

Aquest reglament imposa un model uniforme d’etiquetatge que permet identificar clarament les substàncies i les mescles perilloses mitjançant pictogrames de perill, paraules d’advertiment, indicacions de perill i consells de prudència. El reglament CLP estableix un sistema de classificació per a substàncies i mescles d’acord amb tres classes de perill: perills físics, perills per a la salut humana i perills per al medi ambient.

Mesures de control

Els principals procediments per controlar els efectes dels agents químics són els següents:

 Procés tancat: els processos tancats completament eviten l’alliberament del contaminant al medi. No obstant això, no sempre és possible treballar amb aquest sistema, ja que en ocasions és necessari accedir-hi.

– Aïllament: si s’aïlla el procés del treballador, se’n pot reduir l’exposició a l’agent químic.

– Sistema d’extracció localitzada: un sistema d’extracció localitzada es compon principalment d’una campana extractora, conductes, depurador d’aire (filtre) i ventilador.

Per més informació cal consultar el portal web del Departament de Treball

Publicitat

Opinió

Minut a Minut