Dilluns, 27 de setembre de 2021 - Edició 1159
La República

Votar independència no només significa més o menys llocs de feina, també arribar-hi a temps

El caos que vam viure ahir no va ser només perquè va deixar de fun­cionar la RENFE a Catalunya, i una part del metro. El caos també va venir per […]

Èric Bertran
Èric Bertran 10/02/2016
El caos que vam viure ahir no va ser només perquè va deixar de fun­cionar la RENFE a Catalunya, i una part del metro. El caos també va venir per veure qui tenia menys escrúpols alhora de repar­tir la culpa, o qui en podia fer més poli­ti­que­ria (nova o vella) però indecent.
 
Primer el PSC des del seu tuiter ofi­cial ens diu que la culpa d’ahir és d’Adif però també de la Con­sel­le­ria de ter­ri­tori de la Gen­er­al­i­tat que és respon­s­able d’exigir a ADIF que manti­ngui la xarxa en condi­cions i és per això que dem­a­naran a Pas­tor i a Rull que donin expli­ca­cions i assumeixin respon­s­abil­i­tats. Un embol­ica que fa fort, encara vol­dran que dimiteixi en Rull que no porta ni un mes al càr­rec perquè ADIF no neteja ni vig­ila els seus espais pri­vats. El PSC fa temps que està fora de joc i aque­sts tuits sem­blen fets per dir alguna cosa, allò de “diguem algu a veure si algú ens escolta”.
 
Va en la línia de la regi­dora de Barcelona en Comú Mer­cedes Vidal que també cul­pava al Gov­ern de CiU de manca de lid­er­atge polític per recla­mar inver­sions de l’Estat. Jo no coneixia a aque­sts regi­dora, i ara no em sor­prèn perquè deu viure a una dimen­sió paral·lela on el Gov­ern de l’Estat fa cas al que li diu la Gen­er­al­i­tat, on Espanya es pre­ocupa dels catalans…
 
Lla­vors surten diver­sos diri­gents de la CUP, també per tuiter, acu­sant a peri­odistes de ser gairebé el dimoni per dir que l’incendi surt d’una estació aban­don­ada on hi dormien un grup de per­sones que no tenen sostre. Això que és una infor­ma­ció objec­tiva, segons la CUP és manca de sen­ti­ments i voler acusar i estig­matitzar a la pobresa. Però bé que la notí­cia s’ha de donar, no? Doncs segons la CUP no, no cal dir com s’ha orig­i­nat l’incendi, carreguem-​nos el dret fon­a­men­tal a la infor­ma­ció. Tots els qui ahir explicàvem el que havia pas­sat som males per­sones, així com aque­lls que cri­tiquen el penti­nat de l’Anna Gabriel són masclistes.
 
I lla­vors encara ve el Pres­i­dent d’ADIF i diu que això ha pas­sat per culpa dels Mossos d’Esquadra que no vig­ilen prou. I no només el que diu, sinó el com ho diu i el to en que ho fa de fatx­en­de­ria. Com si dis­frutes amb el caos gen­erat. Deu ser l’únic pres­i­dent d’empresa que quan hi ha un inci­dent amb tantes con­se­qüen­cies, i no aïl­lat i pun­tual, enl­loc de donar expli­ca­cions i dim­i­tir ve a enriurese’n del que ens passa, del que ell amb PP i PSOE provoca pre­med­i­tada­ment des de fa anys.
 
I ahir encara va sor­tir un ter­tulià habit­ual d’una emis­sora de ràdio dient que els pas­sat­gers que es queix­aven del que pas­sava demostra­ven el seu nacional­isme malaltís. I que li hem de respon­dre quan pre­cisa­ment els fer­ro­car­rils de la Gen­er­al­i­tat tenen un 99% de pun­tu­al­i­tat i les ren­fes espany­oles entre un 40% i un 56%? Doncs que al final els qui no votin a favor de la indepedèn­cia serà perquè els agrada ser mal­trac­tats. Són fetix­istes del caos en espanyol.
 
El mil­lor comen­tari de la jor­nada? El tuit dels fer­rro­car­ils recor­dant que les seves instal·lacions estan lli­ures de fum. Si és que els cata­lans no som per­fectes, però un 99% de pun­tu­al­i­tat als nos­tres trens ratlla la per­fec­ció, eh? Això ens recorda que tenim poques estruc­tures d’Estat, però les que tenim demostren que podem ser un Estat i un bon Estat sense pres­i­dents d’Adifs. El que si que hau­rem d’aguantar és el rum rum via tuiter del PSC, BCN en Comú i la CUP men­tre no es decideixin a fer política de ver­i­tat, però en fi, de cun­y­ats que opinen de tot encara que no tin­guin res a dir n’hi ha a les mil­lors fam­i­lies. Bon dia a tothom.
 
www​.ericber​tran​.cat