Divendres, 7 d'agost de 2020 - Edició 743
La República

En Comú Podem no existeix parlamentàriament. Són Podemos. Que no ens enganyin!

Ahir vaig veure al Pun­Cat de TV3 un Xavier Domènech molt dubi­tatiu, que s’entrebancava con­stant­ment i que no va aclarir massa res. Primer de tot que des del pro­grama el […]

Èric Bertran
Èric Bertran 29/01/2016
Ahir vaig veure al Pun­Cat de TV3 un Xavier Domènech molt dubi­tatiu, que s’entrebancava con­stant­ment i que no va aclarir massa res. Primer de tot que des del pro­grama el pre­sen­taven com a por­taveu d’En Comú Podem al Con­grés, quan ell és dipu­tat de Podemos. I ell no ho va cor­re­gir. Nor­mal­ment si s’equivoquen amb el teu càr­rec has de cor­re­gir al pre­sen­ta­dor per no con­fon­dre a l’espectador. I l’espectador té dret a saber que En Comú Podem par­la­men­tari­a­ment no exis­teix, forma part de Podemos i el seu líder és de Madrid.
 
Després no ens va quedar clar massa res de l’entrevista en gen­eral. Van fer la roda de premsa per pro­posar Gov­ern al PSOE per arribar a un acord o pre­cisa­ment per fer l’acord impos­si­ble? El refer­èn­dum català és innego­cia­ble? La pre­gunta ha de ser amb una resposta de si o de no? Sense mati­sos? Què és el Min­is­teri de la Pluri­na­cional­i­tat? Només una man­era de que l’Instituto Cer­vantes expliqui que a Espanya s’hi parlen més idiomes? Un canvi d’imatge mediàtic sim­ple­ment? Per què van prome­tre un grup par­la­men­tari propi català si sabien que no el podrien tenir? Per que no han anat al grup mixt o amb IU com els valen­cians enl­loc de fer de flo­rero de Pablo Igle­sias? Si no gov­ernen amb el PSOE tenen pla B?
 
El mil­lor de tot va ser la resposta de “no ho sé, no hi hem pen­sat en això”. Que ve a ser com dir “m’he pre­sen­tat a unes elec­cions però no sé per què”. I la ver­i­tat és que ja ho sem­blava que no havia pen­sat mai en la resposta a cap de les pre­guntes. Almenys, si sabia alguna de les respostes ho dis­sim­ulava molt bé.
 
Se li podien pre­gun­tar moltes coses a Xavier Domènech però no tenia respostes. També se li hau­ria pogut pre­gun­tar si Podemos, el seu par­tit, està finançat per l’Iran. Que ja ho sé, és un dis­barat, però bé que a d’altres polítics se’ls hi pre­gunta per rumors d’escales de veïns. En fi, el punt àlgid de l’entrevista és cap al final quan li van regalar un espai en un prime time pre­ciós de dijous per fer un monò­leg sobre cor­rup­ció arran de les deten­cions a diri­gents del PP del País Valen­cià. En fi, les respostes que no ens va donar ell, ens les donaran els fets. Bon dia a tothom!
 
www​.ericber​tran​.cat

Relacionats